Mẫu di chúc chồng để lại tài sản cho vợ theo quy định của pháp luật

Di chúc là văn bản pháp lý thể hiện ý nguyện của một người trong việc chuyển nhượng tài sản của mình sau khi chết. Như vậy, bất kỳ cá nhân nào cũng đều có quyền định đoạt tài sản của mình cho người khác thông qua di chúc. Vậy mẫu di chúc chồng để lại tài sản cho vợ được viết như thế nào? Trong bài viết này, Apolat Legal cung cấp đến bạn mẫu di chúc chuẩn nhất đồng thời hướng dẫn cách điền thông tin chính xác nhất. 

mẫu di chúc chồng để lại tài sản cho vợ
Hướng dẫn cách điền mẫu di chúc chính xác nhất

1. Căn cứ pháp lý

2. Thừa kế theo di chúc là gì?

Trên thực tế, Bộ luật Dân sự 2015 không nêu rõ khái niệm “thừa kế di chúc” là gì mà chỉ quy định rõ thuật ngữ “di chúc” tại Điều 624 như sau:

“Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”.

Như vậy, từ thuật ngữ trên có thể hiểu rằng thừa kế di chúc là việc chuyển nhượng phần tài sản của người đã mất cho những người còn sống theo mong muốn, nguyện vọng được ghi rõ trong di chúc.

Căn cứ theo Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015, người lập di chúc sẽ có các quyền sau:

 1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
 2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
 3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
 4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
 5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.
cách điền mẫu di chúc chồng để lại tài sản cho vợ
Định nghĩa về thừa kế di chúc

Việc chia di sản cho người thừa kế sẽ được thực hiện theo nguyện vọng của người lập di chúc. Trong trường hợp di chúc không phân rõ từng phần thì di sản sẽ được phân chia đồng đều cho mỗi người, nếu như có thỏa thuận khác.

3. Điều kiện nào để di chúc hợp pháp

Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định một mẫu di chúc là hợp pháp nếu như thỏa các điều kiện sau:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

 1. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
 2. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
 3. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.
 4. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.
di chúc chồng để lại tài sản
Di chúc được xem là hợp pháp nếu thỏa các điều kiện trên

4. Mẫu di chúc chồng để lại tài sản cho vợ mới nhất năm 2023

Mẫu di chúc chồng để lại tài sản cho vợ là một trong những mẫu di chúc phổ biến hiện nay. Thông thường một bản di chúc sẽ bao gồm những nội dung sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC ĐỂ LẠI TÀI SẢN CHO VỢ

Hôm nay, ngày ….tháng … năm …. tại địa chỉ ……………………………………

Tôi là: ……………………………………………………………………………….

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:…………………do……………..cấp ngày……………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………

Hiện nay, tôi đang có trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ sự đe dọa, lừa dối hoặc cưỡng ép nào. Tôi lập di chúc này để định đoạt phần tài sản của mình như sau:

Tài sản của tôi bao gồm:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng của tôi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất….. Số phát hành …. số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:…….. do ………… cấp ngày……..

Thông tin được thể hiện cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất:

+ Diện tích đất: …..m2 (Bằng chữ: ……..)

+ Địa chỉ mảnh đất: …………………………………………………..

+ Thửa đất:…… Tờ bản đồ:….

+ Mục đích sử dụng:…………………….

+ Thời hạn sử dụng:……………..

+ Nguồn gốc sử dụng:……………

Sau khi tôi mất, di sản nêu trên của tôi sẽ được để lại cho:

Bà:…………….

Sinh ngày:……..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:………….do………….cấp ngày………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Ngoài ra, tôi sẽ không để lại tài sản nêu trên của tôi cho bất kỳ ai khác.

Ý nguyện của tôi: Diện tích đất trên được chia duy nhất cho vợ tôi, ngoài ra tôi không để lại tài sản cho bất kỳ ai.

Sau khi tôi qua đời, vợ của tôi là bà ……. sẽ được toàn quyền đứng tên số tài sản theo bản di chúc bằng việc làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Di chúc này do tự tay tôi viết, thể hiện đầy đủ và dứt khoát ý chí của tôi. Di chúc được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm…. trang.

Người lập di chúc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu di chúc chồng để lại tài sản cho vợ tại đây:

Mẫu di chúc để lại tài sản cho vợ.docx

5. Hướng dẫn cách điền mẫu di chúc

Thông thường, một bản mẫu di chúc chồng để lại tài sản cho vợ sẽ có ba phần: mở đầu, nội dung và kết thúc. Cụ thể cách điền từng phần như sau:

Phần mở đầu

 • Bao gồm: Quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, thời gian lập di chúc và tên văn bản “Di chúc để lại tài sản cho vợ”.
 • Tiếp đến, cần điền đầy đủ phần giới thiệu nhân thân của người chồng như Họ, tên, ngày sinh, giấy tờ tùy thân, địa chỉ.

Phần nội dung

Trình bày rõ thông tin về phần tài sản chi tiết muốn để lại cho vợ. Cụ thể như sau:

 • Cần ghi rõ thông tin về vị trí thửa đất, diện tích đất, nguồn gốc, diện tích xây dựng, thông tin giấy tờ sở hữu do cơ quan có thẩm quyền cấp,…đối với tài sản là bất động sản như quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất.
 • Ghi rõ thông tin biển số xe, thông tin chủ sở hữu, nhãn hiệu, loại xe, màu sơn,…đối với phần di sản để lại là động sản như ô tô, xe máy.
 • Ghi rõ thông tin ngân hàng mở sổ tiết kiệm, số tiền, kỳ hạn gửi, lãi suất nếu tài sản để lại là thẻ tiết kiệm. Đồng thời trình bày rõ phần di sản để lại cũng như mối quan hệ giữa người lập di chúc và người thừa hưởng.

Phần kết thúc

 • Lời cam kết của chủ thể lập di chúc.
 • Ký và ghi rõ họ tên.
 • Người làm chứng xác nhận, ký và ghi rõ họ tên để làm căn cứ.

6. Hiệu lực của mẫu di chúc chồng để lại tài sản cho vợ

Hiệu lực của mẫu di chúc chồng để lại tài sản cho vợ được quy định cụ thể tại Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

 1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.
 2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

 1. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.
 2. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.
 3. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.
di chúc chồng để lại tài sản cho vợ
Di chúc sẽ phát sinh hiệu lực ngay từ thời điểm mở di chúc

7. Những câu hỏi thường gặp

Di chúc chồng để lại tài sản cho vợ bị coi là vô hiệu toàn bộ trong trường hợp nào?

Di chúc chồng để lại cho vợ được xem là vô hiệu hóa toàn phần nếu thuộc những trường hợp sau:

 • Người thừa kế chết trước hoặc mất cùng thời điểm với người lập di chúc và cũng không có người kế vị ngay thời điểm mở thừa kế;
 • Toàn bộ di sản để lại không còn vào thời điểm mở thừa kế;
 • Nếu phần di sản để lại không hợp pháp;

Khi người chồng mất trước vợ thì giá trị di chúc cùng lập sẽ như thế nào?

Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về điều khoản sửa đổi, bổ sung, thay thế và hủy bỏ di chúc như sau:

 1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.
 2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.
 3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

Theo quy định của pháp luật, di chúc sẽ phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế, tức là thời điểm người sở hữu tài sản qua đời. Vì vậy, trong trường hợp người chồng qua đời trước, phần di sản để lại bởi người chồng sẽ có hiệu lực theo di chúc đã được lập trước đó.

Di chúc vợ chồng cùng nhau lập có giá trị pháp lý hay không?

Căn cứ theo thuật ngữ “di chúc” quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 thì di chúc không bắt buộc là ý chí của “một” cá nhân cụ thể. Điều này đồng nghĩa là vợ chồng có thể cùng nhau lập di chúc, miễn là bản di chúc đó thỏa các điều kiện tại Điều 630 Bộ luật này.

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết cách điền mẫu di chúc chồng để lại tài sản cho vợ. Nếu như còn bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề di chúc, thừa kế, vui lòng liên hệ Apolat Legal để được tư vấn nhanh chóng!

Thông tin liên hệ:

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Phone: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Tham khảo các bài viết liên quan đến mẫu di chúc chồng để lại tài sản cho vợ

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Giải quyết tranh chấp. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Giải quyết tranh chấp và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.