Di chúc hợp pháp là gì? Di chúc như thế nào là hợp pháp?

Di chúc hợp pháp là một khía cạnh quan trọng của lĩnh vực di sản và quyền thừa kế, tập trung vào việc lập kế hoạch và xác định phân chia tài sản của người đã mất theo ý muốn của họ. Để đảm bảo di chúc hợp pháp và có hiệu luật thì người làm di chúc cần hiểu rõ di chúc hợp pháp là gì? Di chúc thế nào được coi là hợp pháp?Các lưu ý khi lập di chúc hợp pháp. Apolat sẽ cung cấp thông tin đầy đủ ở bài viết!

Di chúc như thế nào là hợp pháp
Di chúc hợp pháp là gì? Di chúc như thế nào là hợp pháp?

1. Căn cứ pháp lý

 • Bộ Luật dân sự 2015

2. Di chúc hợp pháp là gì?

Theo quy định của pháp luật, di chúc hợp pháp là một bản di chúc tuân theo cả hai điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự như Điều 117 và điều kiện cụ thể của di chúc theo Điều 630 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Do đó, người lập di chúc cần tuân thủ tất cả các quy định khi thực hiện việc lập di chúc, nhằm đảm bảo tính hợp pháp và giá trị pháp lý của di chúc. Điều này là để đảm bảo rằng khi quá trình thừa kế được tiến hành, di sản sẽ được phân chia theo đúng ý muốn của người lập di chúc.

3. Hình thức của di chúc hợp pháp

Theo Điều 627 Luật Dân 2015, di chúc có thể được thể hiện dưới dạng một trong hai hình thức sau: di chúc bằng văn bản hoặc di chúc miệng. Cần lưu ý rằng, việc lập di chúc miệng chỉ nên thực hiện khi không có khả năng lập di chúc bằng văn bản.

Di chúc bằng văn bản bao gồm các trường hợp sau:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: Phải chứa đầy đủ nội dung của một bản di chúc hợp pháp thông thường và người lập phải tự viết, sau đó tự tay ký vào bản di chúc.
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng: Người lập di chúc có thể tự mình đánh máy hay nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc và cần ít nhất hai người làm chứng trong trường hợp này. Sau đó, chủ di chúc cần ký hoặc chỉ điểm trước mặt người làm chứng và người làm chứng có nghĩa vụ xác nhận điều đó.
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng: Người lập di chúc có thể thực hiện tại Văn phòng công chứng hoặc Tổ chức hành nghề công chức.
 • Di chúc bằng văn bản có chứng thực: Người lập di chúc thực hiện xác thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình lưu trú.

Di chúc bằng hình thức miệng được quy định như sau:

 • Di chúc miệng được lập trong trường hợp mạng sống của một người đang đứng trước ngưỡng cửa nguy hiểm và không thể tiến hành lập di chúc văn bản.
 • Khác với di chúc văn bản, di chúc miệng không có hiệu lực ngay mà trong vòng 03 tháng kể từ thời điểm lập di chúc, nếu người này vẫn còn minh mẫn và sáng suốt thì bản di chúc miệng có thể bị hủy bỏ.
luật di chúc
Có hai hình thức chúc: Di chúc bằng miệng và di chúc bằng văn bản

4. Di chúc bao gồm nội dung gì?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 631 Luật Dân sự 2015, một bản di chúc hợp pháp bao gồm những nội dung sau:

1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Nội dung của di chúc đóng vai trò quan trọng trong việc ghi lại ý nguyện cuối cùng của người lập di chúc về việc phân chia tài sản sau khi qua đời.Điều này bao gồm các thông tin về người thụ hưởng di sản, tài sản cụ thể để lại, và các điều khoản liên quan đến việc thực hiện di chúc.

cách thiết lập di chúc hợp pháp
Những quy định về bản di chúc hợp pháp

5. Di chúc thế nào được coi là hợp pháp?

Theo Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 quy định về một bản di chúc hợp pháp như sau:

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Tóm lại, một di chúc được coi là hợp pháp khi nó được lập theo ý nguyện tự nguyện của người lập di chúc, tuân thủ các quy định và điều kiện của pháp luật, và không vi phạm quyền của người thụ hưởng di sản. Việc tuân thủ các yếu tố này đảm bảo rằng di chúc có giá trị pháp lý và có thể được thực hiện một cách chính xác và công bằng sau khi người lập di chúc qua đời.

a di chúc hợp pháp
Di chúc hợp pháp nếu như đáp ứng đủ các điều kiện trên

6. Lưu ý khi lập di chúc hợp pháp

6.1 Độ tuổi người lập di chúc

Độ tuổi lập di chúc hợp pháp được quy định phải đạt độ tuổi thành niên, tức từ 18 tuổi trở lên ngoại trừ trường hợp người đó mắc các bệnh lý về thần kinh hoặc không thể tự làm chủ hành vi của mình.

Trường hợp người từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi vẫn có quyền định đoạt tài sản của mình, nếu như có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

6.2 Hiệu lực pháp luật

Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015 quy định chi tiết về hiệu lực pháp luật của di chúc như sau:

 • Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.
 • Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:
  1. Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;
  2. Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

 • Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.
 • Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.
 • Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.
các công thức của chúc
Di chúc có hiệu lực ngay từ thời điểm mở thừa kế

6.3 Người nhận thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Căn cứ theo Điều 644 Bộ luật dân sự 2015, người nhận thừa kế không phụ thuộc vào di chúc được quy định như sau:

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

lưu ý khi thiết lập di chúc hợp pháp
Dịch vụ tư vấn di chúc hợp pháp và minh bạch tại Apolat Legal

7. Tư vấn lập di chúc hợp pháp minh bạch và rõ ràng tại Apolat

Việc lập di chúc hợp pháp rất quan trọng và cần thiết trong việc định đoạt tài sản, bởi di chúc chỉ được công nhận khi được tuân theo đúng quy định và thủ tục lập di chúc của pháp luật. Do đó, để quy trình diễn ra nhanh chóng, bạn có thể tìm đến sự cố vấn của các chuyên gia uy tín như Apolat Legal.

Apolat Legal tự tin cung cấp đến khách hàng dịch vụ tư vấn lập di chúc hợp pháp và minh bạch với sự tham gia của đội ngũ luật sư trình độ chuyên môn cao và có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề pháp lý.

Trên đây là những giải đáp của Apolat Legal về di chúc hợp pháp là gì và như thế nào là di chúc hợp pháp và các điều kiện di chúc có hiệu lực pháp luật. Trong quá trình tìm hiểu, nếu có bất kỳ thắc mắc về dịch vụ, liên hệ ngay Apolat Legal để được hỗ trợ nhanh chóng!

Thông tin liên hệ:

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0911 357 447
 • Email: info@apolollegal.com
 • Trang web: apolatlegal.com

Tham khảo các bài viết liên quan đến lập di chúc hợp pháp


Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến giải quyết tranh chấp. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​​​về dịch vụ của chúng tôi để giải quyết tranh chấp và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Việt Nam của chúng tôi qua email info@apolatlegal.com .

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.