Website này chứa đựng các thông tin chung dựa trên pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, bạn vui lòng lưu ý rằng điều đó không tạo nên ý kiến tư vấn pháp lý hay thương mại, cũng không được dự định sẽ xác lập quan hệ giữa luật sư tư vấn và khách hàng. Đồng thời, việc đăng tải các thông tin cũng không được dự định là sẽ cung cấp một bản trình bày toàn diện hoặc chi tiết về pháp luật.

Apolat Legal không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào được thực hiện vì dựa vào thông tin tại website. Bạn không nên hành động hoặc ngừng hành động trên cơ sở của bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên website của chúng tôi, thay vào đó trong mọi trường hợp bạn nên tìm đến những ý kiến tư vấn pháp lý cụ thể hoặc các ý kiến tư vấn chuyên nghiệp khác.

Bạn không nên liên kết với website này mà không có được sự đồng ý bằng văn bản được đưa ra bởi địa chỉ thư điện tử bên dưới.

Nếu bạn cần ý kiến tư vấn pháp lý, thông tin khác, hoặc mong muốn được thêm vào danh sách gửi thư điện tử để được nhận những cập nhật thông tin liên quan đến các lĩnh vực pháp lý tại website, vui lòng liên hệ qua địa chỉ thư điện tử info@apolatlegal.com.