Bản quyền ở một số tư liệu và tài liệu sẵn có trên website này thuộc về các bên thứ ba và đã được đăng tải lại trên website này với sự cho phép của bên thứ ba nắm giữ bản quyền. Vui lòng kiểm tra các tuyên bố bản quyền của các bên thứ ba này.

Với ngoại lệ của bản quyền thuộc về các bên thứ ba, và trừ khi được tuyên bố khác, bản quyền ở các trang thuộc website này và toàn bộ các tài liệu khác có sẵn nhờ bản quyền đó đều thuộc về Apolat Legal và/hoặc các Công ty liên kết của Apolat Legal.

Bạn có thể in ra hoặc lưu các bản sao của nội dung trên trang thông tin cho mục đích cá nhân và bạn có thể giao các bản sao này cho những người khác với mục đích cung cấp thông tin, trên cơ sở rằng:

– bạn làm điều đó không thường xuyên và không tính phí;

– các bản sao không bị giả mạo dưới bất kỳ hình thức nào; và

– người nhận bản sao được biết về các điều khoản tại Tuyên bố Bản quyền này.

Bất kỳ hành vi sao chép, phát tán hay lưu trữ toàn bộ hoặc một phần của website này và các tài liệu có sẵn ở đó, bằng bất kỳ phương tiện nào, mà không có sự cho phép của Apolat Legal, đều bị nghiêm cấm.

Chúng tôi chỉ cho phép các đường dẫn điện tử đến các trang của website mà Tuyên bố Pháp lý có thể được truy cập. Bạn không thể cung cấp một đường dẫn điện tử đến bất kỳ trang nào khác của website này hoặc đến bất kỳ tài liệu nào được nắm giữ trên website nếu không có sự đồng ý của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu bạn gỡ đường dẫn điện tử đến website này vào bất kỳ thời điểm nào và bạn đồng ý sẽ thực hiện ngay lập tức.

Nếu quyền truy cập vào những phần bị giới hạn của website tuân theo những điều khoản cụ thể hơn, những điều khoản đó sẽ được ưu tiên áp dụng.