Những lưu ý pháp lý khi ký kết phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động là phần được bổ sung để quy định chi tiết các điều khoản còn chưa rõ ràng hoặc điều chỉnh các điều khoản trong hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động có thể được lập cùng lúc ký kết hợp đồng hoặc được lập sau khi ký kết hợp đồng lao động. Vậy phụ lục hợp đồng lao động đóng vai trò gì trong hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động?

1. Định nghĩa Hợp đồng lao động và phụ lục của hợp đồng lao động

Định nghĩa hợp đồng lao động được quy định tại khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ): “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Định nghĩa phụ lục hợp đồng lao động được quy định tại khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động: “Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

Như vậy, có thể hiểu rằng, phụ lục hợp đồng có thể có ngay lúc ký kết hợp đồng lao động hoặc được bổ sung sau, và hiệu lực của phụ lục là như hợp đồng lao động.

Những lưu ý pháp lý khi ký kết phụ lục hợp đồng lao động
Định nghĩa Hợp đồng lao động và phụ lục của hợp đồng lao động

2. Hình thức của phụ lục hợp đồng lao động

Mặc dù pháp luật lao động không quy định về hình thức bắt buộc của phụ lục hợp đồng lao động, nhưng chúng ta có thể dễ dàng biết được hình thức của phụ lục hợp đồng thông qua các quy định khác. Phụ lục của hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và được tạo kèm theo để bổ sung cho hợp đồng chính về các điều khoản cần thay thế hoặc sửa đổi.

Hiện nay, pháp luật quy định hình thức hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản đối với các loại hợp đồng thời hạn trên 01 tháng. Hợp đồng lao động có thể được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.

Do đó, khi tạo lập phụ lục hợp đồng lao động cũng cần có sự đồng ý của hai bên giao kết và ký vào phụ lục. Chính vì lẽ đó, phụ lục hợp đồng phải được xác lập bằng hình thức tương tự Hợp đồng lao động.

Những lưu ý pháp lý khi ký kết phụ lục hợp đồng lao động
Hình thức của phụ lục hợp đồng lao động

3. Những nội dung chính của phụ lục hợp đồng lao động

Pháp luật lao động không quy định cụ thể về nội dung của phụ lục hợp đồng lao động. Tuy nhiên, phụ lục hợp đồng lao động sẽ có hai loại là phục lục quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động.

Từ hai loại phụ lục hợp đồng lao động, ta có thể hiểu nội dung chính của phụ lục hợp đồng lao động sẽ tùy thuộc vào việc phụ lục đó là sửa đổi hay hướng dẫn chi tiết hợp đồng lao động.

Tuy không quy định cụ thể nội dung phụ lục nhưng khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động quy định phụ lục hợp đồng lao động không được chứa nội dung sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động. Nội dung phụ lục hợp đồng không được trái với các điều khoản trong hợp đồng, nếu các bên đồng ý với điều khoản phụ lục trái với hợp đồng đó thì tức là đồng ý với điều khoản ở phụ lục.

Ngoài ra, đối với phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động. Đối với trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Những lưu ý pháp lý khi ký kết phụ lục hợp đồng lao động
Những nội dung chính của phụ lục hợp đồng lao động

4. Trường hợp không được ký phụ lục hợp đồng lao động

Pháp luật không quy định cụ thể các trường hợp không được ký phụ lục hợp đồng lao động. Do đó, khi cần sửa đổi hay bổ sung hợp đồng thì hai bên có thể thỏa thuận lập và ký phụ lục. Từ năm 2021, phụ lục hợp đồng lao động không được chứa nội dung thay đổi thời hạn thực hiện hợp đồng lao động. Vì thế, nếu phụ lục hợp đồng lao động chứa nội dung điều chỉnh thời hạn hợp đồng lao động thì sẽ không được ký.

Những lưu ý pháp lý khi ký kết phụ lục hợp đồng lao động
Trường hợp không được ký phụ lục hợp đồng lao động

5. Có thể ký phụ lục hợp đồng lao động mấy lần?

Pháp luật không quy định số lần ký phụ lục hợp đồng lao động. Khi các chủ thể ký hợp đồng cảm thấy cần lập phụ lục để giải thích hợp đồng hoặc lập phụ lục để điều chỉnh, bổ sung các điều khoản hợp đồng thì sẽ thỏa thuận và ký phụ lục hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, đối với phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì pháp luật lao động quy định cần phải báo trước cho bên kia biết.

Tham khảo bài viết tại đây để nắm thêm thông tin liên quan đến việc lạm dụng ký kết phụ lục hợp đồng.

Tại khoản 1 Điều 33 BLLĐ quy định về việc thông báo trước khi ký phụ lục: “Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.” Khi hai bên đã thỏa thuận được nội dung phụ lục thì tiến hành ký vào phụ lục hợp đồng lao động.

Những lưu ý pháp lý khi ký kết phụ lục hợp đồng lao động
Có thể ký phụ lục hợp đồng lao động mấy lần

6. Các trường hợp xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phụ lục hợp đồng lao động

Việc lập phụ lục hợp đồng lao động đôi khi cũng sẽ dẫn đến những lỗi vi phạm quy định của pháp luật. Và việc thay đổi thời hạn của hợp đồng lao động bằng phụ lục là không được phép theo quy định của pháp luật lao động hiện hành. Do đó khoản 2 Điều 12 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính đối với trường hợp sửa đổi thời hạn của hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng lao động như sau:

 • Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
 • Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
 • Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
 • Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
 • Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.
Những lưu ý pháp lý khi ký kết phụ lục hợp đồng lao động
Các trường hợp xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động tuy không phải là phần bắt buộc khi lập hợp đồng, nhưng nếu đã lập phụ lục thì nó có hiệu lực giống như hợp đồng. Do đó, các bên cần phải thỏa thuận kỹ trước khi quyết định lập phụ lục hợp đồng lao động để tránh phụ lục bị sai quy định của pháp luật lao động. Hy vọng với những thông tin mà Apolat tổng hợp được thì quý bạn đọc sẽ hiểu hơn về phụ lục hợp đồng lao động.

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Lao động. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Lao động và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.