Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ
pinnup

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ

Hiện nay, khi người sử dụng lao động và người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhau, các bên sẽ ràng buộc với nhau bởi hợp đồng lao động và quy định pháp luật. Trong đó, việc chấm dứt hợp đồng lao động chỉ được thực hiện khi việc chấm dứt là đúng theo pháp luật. Theo quy định, người sử dụng lao động được phép chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ. Hãy cùng Apolat Legal theo dõi bài viết sau để nắm rõ hơn về thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ.

1. Trường hợp nào được xem là lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ để chấm dứt hợp đồng lao động?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có quyền tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ.

Trong đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 42, những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ:

a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

b) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

c) Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 2 Điều 42, những trường hợp sau đây được coi là vì lý do kinh tế:

a) Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế;

b) Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ
Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ

2. Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của Bộ luật này.

Theo đó, đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 42 Bộ luật Lao động 2019, việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ
Người sử dụng lao động khi tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động cần phải thông báo cho người sử dụng lao động

3. Lập phương án sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu công nghệ

Theo quy định pháp luật, khi người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu đối với người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ đi kèm theo quy định pháp luật. Trong đó, theo quy định tại Khoản 3,4 Điều 42 Bộ luật Lao động 2019:

– Đối với trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

– Đối với Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này.

Theo quy định tại Điều 44, phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;

b) Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu;

c) Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

d) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;

đ) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

Lưu ý:

Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ
Khi chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, người sử dụng lao động phải có phương án sử dụng lao động theo quy định pháp luật

4. Trách nhiệm của các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định pháp luật, khi chấm dứt hợp đồng lao động, cả người sử dụng lao động và người lao động đều có các trách nhiệm với nhau.

Theo Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019, trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Trong đó, các khoản tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

4.1 Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 48, người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

4.2 Trách nhiệm của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 35, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ
Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có một số trách nhiệm phải thực hiện với nhau

5. Hậu quả khi chấm dứt hợp đồng lao động trái luật

Theo quy định pháp luật, người sử dụng lao động chỉ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Khi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, người sử dụng lao động sẽ phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 41, khi chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, người sử dụng lao động phải có các trách nhiệm sau:

– Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết; phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Sau khi được nhận lại làm việc, người lao động hoàn trả cho người sử dụng lao động các khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của người sử dụng lao động.

Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước quy định tại khoản 2 Điều 36 của Bộ luật này thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

– Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền phải trả quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này để chấm dứt hợp đồng lao động.

– Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền người sử dụng lao động phải trả theo quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ
Nếu chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, người sử dụng lao động sẽ phải chịu các hậu quả theo quy định pháp luật

Trên đây là những tư vấn của Apolat Legal cho Quý độc giả về việc chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu, công nghệ. Hiện nay, với việc nền kinh tế thay đổi không ngừng, công nghệ ngày một phát triển, thay đổi nhanh chóng, đây là một trong những quy định vô cùng quan trọng trong lĩnh vực Lao động mà Quý độc giả cần nắm rõ.

Nếu gặp bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào, hãy liên hệ với Apolat Legal ngay để có được sự hỗ trợ, tư vấn kịp thời và chính xác nhất.

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Giải quyết tranh chấp. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Lao động và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn    Send Contact
    Call Us
    Zalo
    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.