Những điều bạn cần biết về giấy chứng nhận đầu tư IRC
pinnup

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) là gì? Thời hạn cấp bao lâu?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư IRC là văn bản ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Để được cấp giấy IRC nhà đầu tư cần đáp ứng được một số điều kiện đặc thù. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp quý doanh nghiệp nắm được các thông tin quan trọng xoay quanh quá trình xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư IRC.

giấy chứng nhận đăng kí đầu tư irc
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư IRC

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) là gì?

IRC là từ viết tắt trong tiếng Anh của cụm từ “Investment Registration Certificate”, có nghĩa là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Luật đầu tư 2020, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) là giấy phép được cấp cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Giấy phép này được cơ quan có thẩm quyền cấp để chứng nhận việc thành lập và hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật. được cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh. Giấy phép được công nhận dưới dạng văn bản giấy ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Đồng thời, nó sẽ quy định các quyền, nghĩa vụ và ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng.

2. Khi nào phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư 2020, các trường hợp cần thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư IRC bao gồm:

 • Dự án đầu tư thuộc chủ đầu tư là người nước ngoài.
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế nằm trong các trường hợp sau:
  • Dự án có nhà đầu tư đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
  • Đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài áp dụng với mô hình công ty hợp danh;
  • Có một trong các tổ chức kinh tế được quy định tại điểm A nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
  • Có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Các trường hợp không cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Dự án của các chủ đầu tư trong nước;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Đầu tư 2020;
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.
irc giấy chứng nhận đầu tư
Xác định các trường hợp cần thực hiện thủ tục đăng ký IRC

3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy định tại Điều 38 Luật đầu tư 2020, mọi cơ quan đăng ký đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư IRC đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn sau đây:

 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp theo quy định trên.

4. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy định tại Điều 38 Luật đầu tư 2020 và được hướng dẫn bởi Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • a) Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư 2020 và điều ước quốc tế về đầu tư;
 • b) Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • c) Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch theo quy định tại khoản 7 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP;
 • d) Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • đ) Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.
irc là gì
Để được cấp giấy IRC nhà đầu tư cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định

5. Đơn vị nào có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy IRC?

Quy định tại Điều 39 Luật đầu tư 2020.

Đơn vị có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư IRC bao gồm:

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

6. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy định tại Điều 40 Luật đầu tư năm 2020.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư IRC cần đầy đủ các hạng mục nội dung sau đây:

– Tên dự án đầu tư;

– Nhà đầu tư;

– Mã số dự án đầu tư;

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;

– Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

– Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động);

– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

 • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

– Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

– Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

giấy chứng nhận đầu tư tiếng anh là gì
Giấy chứng nhận đầu tư cần được khai đầy đủ các hạng mục nội dung

7. Khi nào cần điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy định tại Điều 40, khoản 2 Điều 41 Luật đầu tư năm 2020.

Các nhà đầu tư cần có trách nhiệm và nghĩa vụ điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi tên dự án đầu tư
 • Thay đổi nhà đầu tư
 • Thay đổi mã số dự án đầu tư
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng
 • Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư
 • Thay đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động)
 • Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư
 • Thay đổi hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có)
 • Thay đổi các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Trước khi xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư IRC, các nhà đầu tư cần xác định giao dịch thuộc trường hợp đầu tư nào theo quy định của pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp cần có trách nhiệm thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận khi thực hiện các hoạt động theo quy định pháp luật nêu trên!

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp và đầu tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Doanh nghiệp và đầu tư và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.