Chính Phủ nới rộng mức trần chi phí lãi vay đối với Doanh Nghiệp

Chính Phủ nới rộng mức trần chi phí lãi vay đối với Doanh Nghiệp

Vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2020. Theo Nghị định 68/2020 thì Chính Phủ đã nới rộng mức trần chi phí lãi vay và cách tính chi phí lãi vay đối với Doanh Nghiệp, cụ thể như sau:

  • Chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được tính sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay. Quy định này nới rộng hơn so với quy định tại Nghị định 20/2017 (chi phí lãi vay gồm cả lãi tiền gửi và lãi cho vay). 
  • Mức trần chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ được nâng lên từ không vượt quá 20% (theo quy định tại nghị định 20/2017) lên đến không vượt quá 30% của của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.
  • Ngoài ra, Nghị định 68/2020 quy định thêm về phần chi phí lãi vay không được trừ (do vượt mức 30% trở lên) sẽ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơnmức 30% nếu trên. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

Tuy nhiên, quy định này lại không áp dụng các khoản vay mà người nộp thuế là:

  • Tổ chức tín dung;
  • Tổ chức kinh doanh bảo hiểm;
  • Các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
  • Các khoản vay ưu đãi của Chính phủ;
  • Các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia;
  • Các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước.

Hơn nữa, Nghị định 68/2020 còn quy định việc áp dụng quy định mới này tại kỳ tính thuế năm 2019 và cả hồi tố cho kỳ tính thuế năm 2017 và năm 2018. Cụ thể Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, năm 2018 để xác định chi phí lãi vay, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương ứng (nếu có) và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 01 tháng 01 năm 2021. Trường hợp sau khi khai bổ sung, số thuế thu nhập doanh nghiệp giảm thì sẽ được giảm số tiền chậm nộp tương ứng (nếu có).

Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền chậm nộp đã nộp ngân sách nhà nước lớn hơn số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền chậm nộp đã xác định lại thì phần chênh lệch được bù trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020 không đủ bù trừ hết thì phần còn lại được bù trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong các năm tiếp theo nhưng tối đa không quá 05 năm kể từ năm 2020. Kết thúc thời hạn trên, không xử lý số thuế còn lại chưa bù trừ hết.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.