Những lưu ý khi tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa

Những doanh nghiệp muốn cổ phần hóa để quy mô được lớn hơn. Tuy nhiên việc cổ phần hóa công ty có những quy định phức tạp, đặc biệt là về vấn đề tài chính. Công ty cần phải thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp để chuyển đổi thành công ty cổ phần. 

Một số công ty muốn cổ phần hóa để thu hút đầu tư từ nước ngoài nhưng không đủ điều kiện. Một trong những nguyên nhân chính của việc không thể cổ phần hóa là vấn đề tài chính của công ty. Khi không đủ điều kiện cổ phần hóa thì công ty cần thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp để chuyển thành công ty cổ phần. Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về vấn đề này?

Doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa

1. Nguyên tắc tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa

Nguyên tắc tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa được quy định tại Điều 4 Thông tư 05/2022/TT-BTC:

 • Phương án tái cơ cấu được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp tái cơ cấu với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mua bán nợ Việt Nam (Công ty Mua bán nợ Việt Nam) và/hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu (lập biên bản thỏa thuận giữa các bên). Công ty Mua bán nợ Việt Nam được quyền chủ động đàm phán mua nợ với các chủ nợ và đề xuất phương án tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Công ty Mua bán nợ Việt Nam chỉ quyết định mua nợ sau khi đã thỏa thuận, thống nhất với cơ quan đại diện chủ sở hữu và có kết quả đàm phán mua nợ với các chủ nợ của doanh nghiệp tái cơ cấu. Phương án mua bán nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp phải đảm bảo có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn hiệu quả và đủ nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ với giá trị sổ sách khoản nợ để xử lý tài chính, chuyển đổi thành công doanh nghiệp sang công ty cổ phần theo quy định.
 • Trường hợp phương án mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp không khả thi và hiệu quả thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định hình thức chuyển đổi khác theo quy định của pháp luật.
 • Ngoài các nội dung quy định tại Thông tư 05/2022/TT-BTC, doanh nghiệp tái cơ cấu, Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các cơ quan có liên quan thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, Nghị định số 129/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

2. Xử lý tài chính khi tái cơ cấu doanh nghiệp 

Khi tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp, bên cạnh vấn đề quy trình thực hiện, doanh nghiệp cần phải lưu ý đến vấn đề xử lý tài chính. Việc xử lý tài chính được thực hiện tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp và tuân theo quy định của các văn bản hướng dẫn: Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, Thông tư số 46/2021/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Phương án xử lý tài chính được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BTC như sau:

 • Về nguyên tắc xử lý:
  • Việc xử lý tài chính phải gắn với phương án tái cơ cấu đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt. Việc giảm trừ nghĩa vụ trả nợ phải gắn liền với việc Công ty Mua bán nợ Việt Nam chuyển nợ, tài sản thành vốn góp tại doanh nghiệp và không làm thay đổi trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đã gây ra tổn thất tài chính trước đây.
  • Đảm bảo công khai, minh bạch và chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện xử lý tài chính không chấp hành đúng chế độ Quy định, gây thất thoát vốn, tài sản thì tổ chức, cá nhân đó chịu trách nhiệm bồi thường và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
 • Về nội dung xử lý:
  • Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, căn cứ phương án tái cơ cấu đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt:
   • Công ty Mua bán nợ Việt Nam xem xét, giảm trừ nghĩa vụ trả nợ tối đa bằng số âm vốn chủ sở hữu theo Quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu về xác định giá trị doanh nghiệp trừ đi phần giảm trừ nghĩa vụ trả nợ của các chủ nợ khác (nếu có) và không vượt quá số chênh lệch giữa giá trị số sách khoản nợ mua và giá vốn mua nợ tính đến thời điểm quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ;
   • Các chủ nợ khác quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp tái cơ cấu theo thỏa thuận giữa các bên.
  • Từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp tái cơ cấu tiếp tục xử lý tài chính theo quy định. Trong đó:
   • Lợi nhuận phát sinh được phân phối theo quy định hiện hành đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
   • Doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành (nếu có).
   • Trường hợp phát sinh lỗ thì cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo doanh nghiệp tái cơ cấu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để có biện pháp khắc phục, bồi thường theo quy định, số lỗ còn lại được Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ tham gia tái cơ cấu xem xét, thực hiện tiếp việc giảm trừ một phần nghĩa vụ trả nợ nếu còn nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ và giá trị sổ sách khoản nợ.

Việc xử lý tài chính được thực hiện từ thời điểm xác định giá trị của doanh nghiệp đến đến thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Tái cơ cấu doanh nghiệp để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần khi không đủ điều kiện cổ phần hóa doanh nghiệp là lựa chọn của những doanh nghiệp không thể cổ phần hóa. Tuy nhiên quy trình về tái cơ cấu doanh nghiệp khá phức tạp và được pháp luật quy định rất rõ trong luật doanh nghiệp. Apolat đã tổng hợp các quy định của pháp luật về vấn đề này để bạn đọc được hiểu rõ hơn.

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi [và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Việt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.