Những điều cần biết khi mua bán sáp nhập công ty đại chúng
pinnup

Những điều cần biết khi mua bán sáp nhập công ty đại chúng

1. Làm thế nào để các công ty đại chúng đã niêm yết kết hợp được với nhau?

Hiện nay, đối với hoạt động mua bán sáp nhập công ty đại chúng, đã có rất nhiều trường hợp các công ty đại chúng đã niêm yết kết hợp với nhau. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 đã quy định rõ, Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

 • a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;
 • b) Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

Bên cạnh đó, để trở thành công ty đại chúng đã niêm yết, các doanh nghiệp là công ty cổ phần phải đáp ứng các điều kiện sau theo Điều 15 Luật Chứng khoán 2019:

 • a) Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • b) Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;
 • c) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 • d) Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;
 • đ) Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
 • e) Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
 • g) Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;
 • h) Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
 • i) Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

Như vậy, có thể thấy, về bản chất công ty đại chúng đã niêm yết chính là công ty cổ phần nhưng đã đáp ứng các điều kiện của Luật Chứng khoán 2019  về việc nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng và niêm yết chào bán cổ phiếu ra công chứng.

Do đó, đối với các công ty đại chúng đã niêm yết muốn kết hợp được với nhau, chỉ cần đáp ứng các điều kiện để trở thành công ty đại chúng, niêm yết chào bán cổ phiếu ra công chúng và thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Hồ sơ đăng ký sau khi mua bán sáp nhập công ty đại chúng bao gồm những gì?

Khi tiến hành thủ tục mua bán sáp nhập công ty đại chúng, các doanh nghiệp sẽ tiến hành các trình tự, thủ tục mua bán sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020.

Sau khi đã tiến hành thủ tục mua bán sáp nhập công ty đại chúng, doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký công ty đại chúng hình thành sau khi sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính.

Trong đó, theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 118/2020/TT-BTC, hồ sơ đăng ký sau khi mua bán sáp nhập công ty đại chúng sẽ bao gồm:

 • a) Giấy đăng ký công ty đại chúng;
 • b) Điều lệ công ty;
 • c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • d) Bản công bố thông tin về công ty đại chúng bao gồm thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản, tình hình tài chính và các thông tin khác;
 • e) Danh sách cổ đông;
 • g) Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được hình thành sau sáp nhập được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

Trường hợp công ty hình thành sau sáp nhập đăng ký doanh nghiệp sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

3. Công ty đại chúng không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng sau mua bán sáp nhập có bị hủy tư cách không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Chứng khoán năm 2019, sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này mà công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy tư cách công ty đại chúng. Trong đó, theo quy định tại Điểm a) Khoản 1 Điều 32, điều kiện để một công ty cổ phần là công ty đại chúng bao gồm:

– Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

Từ đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Công chứng 2019, công ty đại chúng sẽ có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước văn bản thông báo kèm danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có vốn điều lệ đã góp không đủ 30 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này căn cứ theo xác nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, cũng đã có quy định cụ thể về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng sau khi sáp nhập doanh nghiệp như sau:

 • a) Trình tự, thủ tục và hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện sau tách, nhận sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật Chứng khoán;
 • b) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho công ty về việc hủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ, đồng thời công bố trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy, có thể thấy, trong trường hợp sau khi đã thực hiện hoạt động mua bán sáp nhập công ty đại chúng mà công ty sau đó đã không đáp ứng đầy đủ điều kiện công ty đại chúng, công ty này sẽ bị hủy tư cách theo quy định pháp luật.

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Mua bán & sáp nhập công ty. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Việt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn



  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.