Những Điểm Quan Trọng Trong Hợp Đồng Thương Mại Tại Việt Nam

Những Điểm Quan Trọng Trong Hợp Đồng Thương Mại Tại Việt Nam

Hợp đồng thương mại đóng vai trò là một phương tiện rất quan trọng để bảo đảm sự an toàn pháp lý cho các bên trong hợp đồng, giúp các bên ràng buộc nghĩa vụ, đảm bảo quyền lợi và thực hiện Hợp đồng, hạn chế xảy ra tranh chấp.

Trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang phát triển, thu hút hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, hoạt động thương mại của các thương nhân diễn ra sôi nổi.

Chính vì nhận thấy tầm quan trọng của Hợp đồng nói chung và Hợp đồng thương mại nói riêng, Apolat Legal muốn chia sẽ những điểm quan trọng trong Hợp Đồng mà các chủ thể tham gia Hợp đồng trong các quan hệ cần lưu ý khi tiến hành soạn thảo, rà soát, đàm phán và ký kết Hợp đồng.

Căn cứ Điều 398 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định nội dung Hợp đồng cần có những nội dung sau:

1. Đối tượng của hợp đồng

Đối tượng mà các Bên trong hợp đồng hướng đến. Ví dụ: Hợp đồng mua bán hàng hóa, đối tượng là hàng hóa/ sản phẩm; Hợp đồng dịch vụ: dịch vụ cần thực hiện.

2. Số lượng, chất lượng

Quy định cụ thể số lượng hàng hóa/ sản phẩm, chủng loại và chất lượng sản phẩm/ hàng hóa cần đáp ứng. Quy định cụ thể phương thức kiểm tra hàng hóa và thời điểm kiểm tra số lượng, hàng hóa.

3. Giá, Phương thức thanh toán 

Giá trị Hợp đồng, phương thức thanh toán và tiến độ thanh toán trong Hợp đồng; điều kiện để được thanh toán. Các chi phí loại trừ trong Hợp đồng đối với Bên có nghĩa vụ thanh toán.

4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

  • Quy định về thời gian thực hiện Hơp đồng: thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, điều kiện để được gia hạn thời hạn Hợp đồng;
  • Địa điểm thực hiện Hợp đồng: Địa điểm giao hàng, địa điểm thực hiện dịch vụ hoặc địa điểm để các Bên tiến hành hoạt động sản xuất, gia công hàng hóa…
  • Phương thức thực hiện Hợp đồng: Cách thức để Bên cung cấp dịch vụ, sản phẩm/ hàng hóa.Quyền, nghĩa vụ của các bên;

Quyền và nghĩa vụ của các Bên trong Hợp đồng, nêu rõ từng quyền và nghĩa vụ để hạn chế xảy ra tranh chấp, xung đột trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

5.Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Quy định điều khoản phạt khi các Bên vi phạm các điều khoản trong Hợp đồng, điều khoản bồi thường thiệt hại, cách xác định thiệt hại và thời điểm Bên vi phạm thanh toán khoản phạt và bồi thường thiệt hại.

6. Phương thức giải quyết tranh chấp

Quy định về phương thức giải quyết tranh chấp: các bên tự thương lượng, hòa giải hay giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài do các Bên lựa chọn.

Trên đây là những nội dung cơ bản và quan trọng khi các bên thực hiện việc soạn thảo Hợp đồng cần lưu ý và chú trọng. Một trong các điều khoản chung không được quy định cụ thể và rõ ràng sẽ dễ dàng dẫn đến việc tranh chấp và khó khăn cho các Bên trong quá trình giao kết Hợp đồng.