Các điều kiện đăng ký kinh doanh mới trong năm 2023

Đăng ký kinh doanh là thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về các điều kiện đăng ký kinh doanh để hiểu và hoàn tất các thủ tục ban đầu để có thể hoạt động kinh doanh của mình.

điều kiện đăng ký kinh doanh
Phân tích các điều kiện đăng ký kinh doanh

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Theo Khoản 15, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2020 ”Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp”

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là tài liệu cấp bởi cơ quan hành chính Nhà nước, chứa đựng các thông tin cơ bản về doanh nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và bảo vệ quyền sở hữu tên của doanh nghiệp do Nhà nước cấp phép.

Theo Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020, “1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này;

c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

điều kiện để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.”

2. Phân tích những điều kiện đăng ký kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2.1 Điều kiện về các ngành, nghề đăng ký kinh doanh không cấm đầu tư 

Quy định tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020 có nêu rõ:

“1. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

 1. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
 2. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
 3. Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
 4. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
 5. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
 6. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 7. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
 8. Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.
 9. Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 10. Quyền khác theo quy định của pháp luật.”

Trong đó có 06 ngành nghề mà pháp luật cấm không được hoạt động đầu tư kinh doanh, đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư 2020 bao gồm:

“Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

 1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.”

Bên cạnh việc hoạt động những ngành nghề kinh doanh có điều kiện đăng ký kinh doanh thì buộc doanh nghiệp cần tuân theo các điều kiện pháp Luật định trước khi tiến hành hoạt động.

2.2 Điều kiện về tên của doanh nghiệp 

Điều kiện về tên doanh nghiệp được quy định tại các Điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể như sau:

“Điều 37. Tên doanh nghiệp

 1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
 2. a) Loại hình doanh nghiệp;
 3. b) Tên riêng.
 4. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.
 5. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 6. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
 7. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 38, 39 và 41 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.”

“Điều 38. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

 1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 của Luật này.
 2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.”

“Điều 39. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp

 1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
 2. Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
 3. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.”

“Điều 41. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

 1. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.
 2. Các trường hợp được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký bao gồm:
 3. a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký;
 4. b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
 5. c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;
 6. d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-”, “_”;

 1. e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;
 2. g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông”;
 3. h) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.
 4. Các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 2 Điều này không áp dụng đối với công ty con của công ty đã đăng ký.”
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Điều kiện về tên doanh nghiệp

2.3 Điều kiện về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

Dựa vào Khoản 20 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020: “Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật”

Bên cạnh đó, tùy vào từng loại hình doanh nghiệp và nội dung đăng ký mà chủ thể đăng ký doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại giấy tờ khác nhau phù hợp với từng yêu cầu của pháp luật. Người thành lập doanh nghiệp phải có tính trung thực và chịu trách nhiệm về sự chính xác của những nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký.

2.4 Điều kiện về nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Căn cứ vào Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập phải nộp lệ phí đăng ký tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp có thể nộp lệ phí đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc chuyển tiền vào số tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Còn với trường hợp đăng ký doanh nghiệp qua trang mạng điện tử, pháp luật đã quy định miễn phí, lệ phí cho chủ thể đăng ký.

Bên trên là điều kiện đăng ký kinh doanh mà Apolat Legal muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về dịch vụ, điều kiện khi thành lập công ty. Nếu còn thắc mắc điều gì liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn!

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ Hồ Chí Minh: Lầu 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
 • Địa chỉ Hà Nội: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Hotline: (+84) 911 357 447
 • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 08:15 sáng – 17:15 chiều

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp và đầu tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Doanh nghiệp và đầu tư và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.