Hướng dẫn áp dụng thủ tục tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đều sẽ trải qua giai đoạn thẩm định hình thức và thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong một số trường hợp, đơn đăng ký nhãn hiệu có thể bị tạm dừng thẩm định. Việc tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu có thể thực hiện khi thẩm định viên nhận được yêu cầu tạm dừng của chủ đơn hoặc bên có thẩm quyền để chờ kết quả của một vấn đề hoặc đơn đăng ký khác sẽ có tác động trực tiếp đến đơn đăng ký nhãn hiệu đang xem xét. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ một số quy định liên quan đến thủ tục tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.  

Hướng dẫn áp dụng thủ tục tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
Hướng dẫn áp dụng thủ tục tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

1. Các trường hợp yêu cầu tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Điều 117 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022, có hiệu lực từ 1/1/2023 bổ sung quy định mới về thủ tục yêu cầu tạm dừng thẩm định nhãn hiệu. Theo đó, tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu có thể được hiểu là việc Cục Sở hữu trí tuệ tạm ngưng tiến trình thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu và chờ kết quả từ một thủ tục khác đang được tiến hành để có cơ sở tiếp tục thẩm định nhãn hiệu. Việc tạm dừng thẩm định nhãn hiệu này là nhằm đảm bảo kết quả thẩm định nhãn hiệu được toàn diện, đầy đủ và đánh giá đúng đối tượng đang yêu cầu bảo hộ cũng như đối tượng đang được sử dụng làm đối chứng để từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu đang xem xét.  

Có 02 trường hợp dẫn đến việc tạm dừng thẩm định nhãn hiệu, gồm: 

i. Trường hợp 01: Tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp người nộp đơn nộp đề nghị tạm dừng thẩm định đơn và yêu cầu chấm dứt hiệu lực hoặc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo trường hợp loại trừ được quy định tại điểm e và điểm h khoản 2 Điều 74 của Luật Sở hữu trí tuệ. Căn cứ kết quả giải quyết yêu cầu chấm dứt hiệu lực hoặc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp tục quy trình thẩm định đơn. 

Trong đó, điểm e và điểm h khoản 2 Điều 74 của Luật sở hữu trí tuệ 2022 bao gồm trường hợp nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt khi: 

 “… e. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của tổ
chức, cá nhân khác được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, trừ trường hợp đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 hoặc bị hủy bỏ hiệu lực theo quy định tại Điều 96 theo thủ tục quy định tại điểm b khoản 3 Điều 117 của Luật này; 

 

h. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân khác đã được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá ba năm, trừ trường hợp đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 theo thủ tục quy định tại điểm b khoản 3 Điều 117 của Luật này.” 

ii. Trường hợp 02: Tạm dừng quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp nhận được bản sao thông báo thụ lý vụ án của Tòa án có thẩm quyền về việc người thứ ba khởi kiện liên quan đến quyền đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc nhãn hiệu được đăng ký với dụng ý xấu. Căn cứ kết quả giải quyết của Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp tục quy trình thẩm định đơn. 

Tạm dừng quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu là quy định mới lần đầu tiên được bổ sung vào Điều 117.3 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022.  

Như vậy, nếu đơn đăng ký nhãn hiệu rơi vào các trường hợp bị Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo điểm e và h, khoản 2, Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn sau có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tạm dừng việc xử lý đơn để theo đuổi thủ tục chấm dứt hiệu lực hoặc hủy bỏ hiệu lực của nhãn hiệu đối chứng. Nếu thành công, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định chấm dứt hiệu lực hoặc hủy bỏ hiệu lực của nhãn hiệu đối chứng và sẽ rút nhãn hiệu này ra khỏi tài liệu đối chứng và tiếp tục thẩm định đơn nhãn hiệu của người nộp đơn sau (cấp văn bằng bảo hộ). Thời gian xử lý thủ tục chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đối chứng sẽ không được tính vào thời hạn xử lý đơn của người nộp đơn sau. 

2. Các cân nhắc khi thực hiện tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 chưa có bất kì hướng dẫn chi tiết nào liên quan đến thủ tục, thành phần hồ sơ và cách thức chi tiết để thực hiện yêu cầu tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong quá trình chờ các cơ quan có thẩm quyền soạn thảo và thông qua các nghị định, thông tư hướng dẫn thì khả năng rất cao quy định về tạm dừng thẩm định nhãn hiệu vẫn sẽ bị trì hoãn áp dụng trên thực tế.  

Ngoài ra, thực tiễn một số nước, đặc biệt là khi đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc, cho thấy rằng việc áp dụng tạm dừng thẩm định nhãn hiệu có thể khiến kéo dài thời gian trung bình để Cục Sở hữu trí tuệ giải quyết một đơn đăng ký nhãn hiệu. Theo thực tiễn thì thời gian giải quyết một vụ án dân sự về quyền đăng ký sẽ kéo dài hơn rất nhiều so với thời gian thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, từ đó có thể làm chậm hệ thống và đòi hỏi một mức độ phức tạp khác trong khâu quản lý thủ tục xác lập quyền với nhãn hiệu từ Cục Sở hữu trí tuệ. 

Vì những vấn đề tồn tại như trên, lời khuyên của chúng tôi ở giai đoạn hiện tại là chủ đơn vẫn nên thực hiện tra cứu chuyên sâu khả năng bảo hộ nhãn hiệu trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu để phát hiện và khởi động tiến trình yêu cầu hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực các nhãn hiệu có trước nếu phát hiện mình đủ cơ sở. Ngoài ra, tại thời điểm nhận được kết quả thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu với hướng dự định từ chối do điểm e hoặc h khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ thì chủ đơn cũng có thể cân nhắc nộp lại đơn đăng ký nhãn hiệu mới tương tự với nhãn hiệu đang có dự định yêu cầu tạm dừng thẩm định bởi vì kết quả của việc tạm dừng yêu cầu thẩm định ở giai đoạn hiện tại là không chắc chắn.  

Bên trên là một số ý kiến của chúng tôi liên quan đến hướng áp dụng quy định mới về thủ tục yêu cầu tạm dừng thẩm định nhãn hiệu được quy định lần đầu tiên trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022. Nếu có bất kì vấn đề nào cần hỗ trợ liên quan đến thủ tục yêu cầu tạm dừng thẩm định nhãn hiệu, vui lòng phản hồi cho Apolat Legal qua email info@apolatlegal.com  

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Việt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn    Send Contact
    Call Us
    Zalo
    This site is registered on wpml.org as a development site.