Gia Hạn Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Theo Quy Định Của Hệ Thống Madrid

Sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động hội nhập toàn cầu đã tạo ra cơ hội phát triển cho việc kinh doanh quốc tế nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề bảo vệ nhãn hiệu của doanh nghiệp tại thị trường nước ngoài. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng dành nhiều sự quan tâm cho việc đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài thông qua Hệ thống Madrid. Sau khi hoàn tất việc đăng ký bảo hộ, một trong những vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp cần lưu ý đó là thời hạn hiệu lực của Đăng ký Quốc tế.

Gia Hạn Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Theo Quy Định Của Hệ Thống Madrid
Gia Hạn Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Theo Quy Định Của Hệ Thống Madrid

Theo quy định của hệ thống Madrid hiện hành, Đăng ký nhãn hiệu quốc tế sẽ chỉ có hiệu lực trong một thời hạn nhất định. Do đó, để đảm bảo tiếp tục duy trì hiệu lực của Đăng ký Quốc tế, chủ sở hữu nhãn hiệu bắt buộc phải thực hiện thủ tục gia hạn. Trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ đưa ra một số quy định liên quan đến việc gia hạn đăng ký quốc tế theo Hệ thống Madrid.

1. Thời hạn hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế có hiệu lực 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần với mỗi lần 10 năm.

2. Yêu cầu gia hạn đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Yêu cầu gia hạn Đăng ký quốc tế có thể thực hiện theo hai cách sau:

(i) Trực tuyến: Chủ sở hữu Đăng ký nhãn hiệu quốc tế có thể sử dụng dịch vụ Gia hạn Trực tuyến trên trang web của WIPO.

(ii) Trực tiếp: Chủ sở hữu Đăng ký nhãn hiệu quốc tế có thể gia hạn bằng cách nộp trực tiếp Tờ khai Gia hạn Đăng ký Quốc tế theo mẫu MM11 đến Cơ quan Sở hữu trí tuệ trong nước, cùng những tài liệu khác theo quy định thủ tục trong nước (chẳng hạn như ở Việt Nam là Tờ khai Mẫu số 08-SQĐT).

3. Thời hạn yêu cầu gia hạn đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Thời hạn yêu cầu gia hạn có thể được thực hiện trong khoảng thời gian sau:

(i) 03 tháng trước thời điểm Đăng ký Quốc tế hết hạn;

(ii) 06 tháng kể từ thời điểm Đăng ký Quốc tế hết hạn (được gọi là thời gian ân hạn).

4. Phí gia hạn

Phí gia hạn bao gồm những khoản phí sau:

(i) Phí cơ bản: 653 đồng franc Thụy Sĩ;

(ii) Phí riêng: tùy thuộc từng quốc gia được chỉ định (vui lòng tham khảo thông tin về phí riêng của các Quốc gia Thành viên được công bố tại trang web của WIPO);

(iii) Lệ phí bổ sung (đối với mỗi quốc gia được chỉ định không có yêu cầu về phí riêng): 100 đồng franc Thụy Sĩ;

(iv) Phụ phí (trừ trường hợp quốc gia chỉ định đã tuyên bố phí riêng): 100 đồng franc Thụy Sĩ đối với mỗi loại hàng hóa và dịch vụ thứ ba trở lên;

(v) Phụ phí đối với thời gian ân hạn: 50% phí cơ bản. Hiện nay, phụ phí là 326.50 đồng franc Thụy Sĩ.

Để đảm bảo phí gia hạn được tính toán chính xác, vui lòng sử dụng công cụ Fee Calculator trên trang web của WIPO.

5. Phương thức thanh toán Phí Gia hạn

Các khoản phí nên được thanh toán trực tiếp cho Văn phòng quốc tế. Tuy nhiên, trong trường hợp Cơ quan Sở hữu trí tuệ của Chủ sở hữu Đăng ký Quốc tế đồng ý thu hộ và chuyển các khoản phí này đến Văn phòng quốc tế, thì phí gia hạn có thể được thanh toán thông qua Cơ quan Sở hữu Trí tuệ tại quốc gia của Chủ sở hữu đó.

Trường hợp Chủ sở hữu Đăng ký nhãn hiệu quốc tế thanh toán phí gia hạn thông qua dịch vụ Gia hạn Trực tuyến của WIPO, phí gia hạn có thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ từ tài khoản vãng lai của WIPO.

6. Các thay đổi đăng ký nhãn hiệu quốc tế khi thực hiện gia hạn

Trường hợp Chủ sở hữu Đăng ký Quốc tế muốn thay đổi thông tin trong Đăng ký Quốc tế, chẳng hạn như về tên/địa chỉ/thông tin của Chủ sở hữu hoặc nhóm hàng hóa và dịch vụ, thì Chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục riêng tương ứng. Vì vậy, Chủ sở hữu Đăng ký Quốc tế nên thực hiện thủ tục thay đổi trước thời gian gia hạn để đảm bảo những thay đổi này đã được ghi nhận trong Đăng ký Quốc tế tại thời điểm gia hạn.

Thay đổi số lượng quốc gia được chỉ định: Về cơ bản, Chủ sở hữu Đăng ký Quốc tế có thể quyết định không gia hạn Đăng ký Quốc tế cho một hoặc nhiều quốc gia chỉ định trong quá trình thực hiện thủ tục gia hạn. Trong vòng 06 tháng ân hạn, Chủ sở hữu Đăng ký Quốc tế vẫn có thể thực hiện gia hạn đối với quốc gia mà đã không được gia hạn, với điều kiện Đăng ký Quốc tế có ghi nhận quốc gia đó từ đầu.

Tuy nhiên, trong trường hợp đã quá thời gian ân hạn và Chủ sở hữu có nhu cầu bổ sung các quốc gia chỉ định nhưng không được gia hạn, Chủ sở hữu Đăng ký Quốc tế cần thực hiện các thủ tục chỉ định bổ sung quốc gia theo quy định hiện hành.

8. Phí gia hạn trong một số trường hợp cụ thể tại thời điểm gia hạn

(i) Hủy bỏ, từ bỏ, đình chỉ hoặc giới hạn: Trong những trường hợp này, Chủ sở hữu Đăng ký nhãn hiệu quốc tế không thể gia hạn Đăng ký Quốc tế đối với hàng hóa và dịch vụ mà đã bị đình chỉ hoặc đối với các quốc gia chỉ định mà Đăng ký Quốc tế đã được ghi nhận là hủy bỏ hoặc hoặc từ bỏ hoàn toàn.

Ngoài ra, trong trường hợp Đăng ký nhãn hiệu quốc tế bị hủy bỏ một phần, hoặc bị giới hạn về nhóm hàng hóa và dịch vụ đối với một quốc gia chỉ định cụ thể, hoặc bị đình chỉ một phần đối với toàn bộ các quốc gia chỉ định, thì Đăng ký Quốc tế không thể được gia hạn đối với những trường hợp đó. Không có bất kỳ khoản phí gia hạn nào được tính trong những trường hợp này.

(ii) Bảo hộ một phần hoặc từ chối bảo hộ hoàn toàn: Tuy nhiên, câu chuyện sẽ khác trong trường hợp Đăng ký Quốc tế được bảo hộ một phần hoặc bị từ chối bảo hộ hoàn toàn. Điều này xuất phát từ việc Chủ sở hữu Đăng ký Quốc tế vẫn có quyền phản đối quyết định của Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật của quốc gia chỉ định. Do đó, trong trường hợp việc khiếu nại vẫn đang trong quá trình giải quyết tại thời điểm gia hạn Đăng ký Quốc tế, Chủ sở hữu Đăng ký Quốc tế vẫn có thể gia hạn Đăng ký Quốc tế đối với các quốc gia chỉ định mà ở đó Đăng ký Quốc tế chỉ được bảo hộ một số loại hàng hóa và dịch vụ (Bảo hộ một phần) hoặc bị từ chối bảo hộ cho toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (Từ chối bảo hộ hoàn toàn).

Trường hợp Chủ sở hữu Đăng ký Quốc tế quyết định khiếu nại quyết định trên mà việc khiếu nại vẫn chưa được giải quyết xong tại thời điểm gia hạn, thì Chủ sở hữu thực hiện việc gia hạn và thanh toán như sau:

Bảo hộ một phần: Chủ sở hữu chỉ cần thanh toán các khoản phí riêng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đã được bảo hộ, và không bao gồm tất cả các nhóm chỉ định.

Từ chối bảo hộ hoàn toàn: Chủ sở hữu phải liệt kê các quốc gia chỉ định mà đã từ chối bảo hộ Đăng ký Quốc tế trong yêu cầu gia hạn, và sẽ phải thanh toán cho tất cả các nhóm hàng hóa và dịch vụ đã bị từ chối hoàn toàn.

(iii) Từ chối bảo hộ tạm thời: Chủ sở hữu có thể gia hạn Đăng ký Quốc tế cho các quốc gia chỉ định mà đã từ chối bảo hộ tạm thời đối với Đăng ký Quốc tế. Tuy nhiên, Chủ sở hữu Đăng ký Quốc tế phải thanh toán phí gia hạn cho toàn bộ hàng hóa và dịch vụ, bao gồm các hàng hóa và dịch vụ mà đang bị từ chối bảo hộ tạm thời.

9. Một lưu ý quan trọng đối với chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Lưu ý quan trọng đối với chủ sở hữu để tối ưu phí gia hạn, đó là phí gia hạn này được áp dụng giống nhau đối với tất cả các quốc gia chỉ định trong Đăng ký Quốc tế, bất kể ngày chỉ định tại quốc gia đó. Do đó, nếu gần đến ngày Đăng ký Quốc tế hết hạn, và nếu có thể, Chủ sở hữu nên chờ đến sau khi việc gia hạn được ghi nhận trước khi chỉ định các quốc gia bổ sung.

Thông tin liên hệ:

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.