Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 89/2020/TT-BTC nhằm sửa đổi một số Thông tư về kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 89/2020/TT-BTC nhằm sửa đổi một số Thông tư về kinh doanh bảo hiểm

1. Bộ Tài chính ban hành Thông tư để sửa đổi một số quy định về kinh doanh bảo hiểm

Vào ngày 11/11/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 89/2020/TT-BTC để sửa đổi, bãi bỏ nội dung một số Thông tư về kinh doanh bảo hiểm.

Cụ thể, Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung nội dung về Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng, và Trách nhiệm lập và gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tại Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

Một số nội dung đáng chú ý khác gồm:

  • Sửa đổi, bổ sung nội dung về Nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được quy định tại Điều 19 Thông tư 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016.
  • Sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại Điều 7 Thông tư 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014.
  • Sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn thực hiện báo cáo hàng quý, hàng năm tình hình hỗ trợ kinh phí bảo hiểm khai thác hải sản, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, triển khai bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới tại Thông tư 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014.

Đồng thời bãi bỏ các Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 và Thông tư số 43/2016/TT-BTC ngày 03/3/2016.

Thông tư 89/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 26/12/2020.

2. Chính phủ ban hành Nghị định mới sửa đổi quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của đơn vị có lợi ích công chúng

Theo quy định hiện hành, Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán bao gồm Công ty đại chúng quy mô, tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ và các công ty quản lý quỹ.

Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 sửa đổi, bổ sung các Đơn vị có lợi ích công chúng, bao gồm Công ty đại chúng, Tổ chức niêm yết, Tổ chức đăng ký giao dịch, Tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán, Quỹ đầu tư chứng khoán. Đơn vị có lợi ích công chúng khác là các đơn vị có lợi ích công chúng quy định tại Điều 53 của Luật Kiểm toán độc lập.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

3. Hai trường hợp được xác nhận công ty đại chúng kể từ ngày 01/01/2021

Theo quy định tại Luật Chứng khoán 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Công ty cổ phần thuộc Trường hợp này phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty hoàn thành việc góp vốn và có cơ cấu cổ đông đáp ứng yêu cầu trên.

Trường hợp 2: Công ty cổ phần đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ (đối với Trường hợp 1) hoặc nhận được báo cáo kết quả hoàn thành đợt chào bán của công ty cổ phần (đối với Trường hợp 2), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us