Yêu cầu chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ 2022

 

1. Hiệu lực của nhãn hiệu

Nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, hay còn được gọi là văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu, sẽ được bảo hộ trong một khoảng thời gian nhất định. Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ cần nắm được quy định về hiệu lực văn bằng bảo hộ, về việc gia hạn hiệu lực của văn bằng khi có nhu cầu tiếp tục sử dụng để thực hiện thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Hiệu lực của nhãn hiệu, hay nói chính xác hơn là hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, phát sinh từ ngày mà Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm (khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2009, sửa đổi bổ sung 2019, 2022). Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu sẽ là 10 năm, bảo hộ trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam, tuy nhiên chủ sở hữu nhãn hiệu có thể xin gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm và có thể được bảo hộ mãi mãi nếu được gia hạn đúng hạn. Trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sỡ hữu nhãn hiệu sẽ tiến hành nộp đơn yêu cầu gia hạn và lệ phí theo quy định cho Cục Sở hữu Trí tuệ theo quy định tại điểm d khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN. Ngoài ra, đơn yêu cầu gia hạn có thể được nộp muộn hơn thời hạn nêu trên nhưng không được quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp thêm phí trễ hạn cho mỗi tháng nộp muộn (Điểm c khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

2. Các trường hợp chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Điều 95 Luật Sở hữu Trí tuệ)

 • Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực theo quy định;
 • Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu nhãn hiệu;
 • Chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động mà không có người kế thừa hợp pháp;
 • Nhãn hiệu không được phép sử dụng bởi chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu trong thời hạn 05 (năm) năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại ít nhất 03 (ba) tháng trước ngày yêu cầu chấm dứt;
 • Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;
 • Chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ 2009, sửa đổi bổ sung 2019, 2022 thì trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ sáng chế không nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong thời hạn quy định thì khi kết thúc thời hạn đó, hiệu lực văn bằng tự động chấm dứt kể từ ngày bắt đầu năm hiệu lực đầu tiên mà lệ phí duy trì hiệu lực không được nộp. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ghi nhận việc chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ kể từ ngày nhận được tuyên bố của chủ văn bằng bảo hộ.

Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí và lệ phí. Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Như vậy, hiệu lực của một nhãn hiệu sẽ tự động chấm dứt khi chủ sở hữu không nộp lệ phí duy trì hiệu lực. Ngoài ra, chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có quyền yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu mà mình sở hữu. Tổ chức, cá nhân sẽ có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu với điều kiện phải nộp phí và lệ phí, và cơ quan có thẩm quyền đó mới tiến hành xem xét để đưa ra quyết định chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu.

Để yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu, tổ chức, cá nhân gửi văn bản yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ thông qua hai hình thức:

 • Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
 • Qua bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ

(1)Tờ khai yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc Tờ khai yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (mẫu 04-CDHB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

(2) Chứng cứ (nếu có);

(3) Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (trường hợp nộp văn bản yêu cầu thông qua đại diện);

(4) Bản giải trình lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc Bản giải trình lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Trong bản nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ;

(5) Các tài liệu liên quan theo quy định tương ứng tại các khoản 7, 21 Điều 1 của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN;

(6) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Xem thêm bài viết: Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chi tiết hiện nay

4. Thời hạn giải quyết

(1) Trường hợp chủ sở hữu yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ thì thời hạn giải quyết là: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

(2) Trường hợp tổ chức, cá nhân là bên thứ ba thực hiện yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ thì thời hạn giải quyết là: 01 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn yêu cầu, đồng thời Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của tổ chức, cá nhân để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến và ấn định 02 tháng để chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có ý kiến. Sau thời hạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ trong vòng 03 tháng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với tổ chức, cá nhân.

(3) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

Để tránh trường hợp nhãn hiệu đã đăng ký bị chấm dứt hiệu lực thì chủ sở hữu cần tiến hành nộp lệ phí gia hạn. Đối với trường hợp chủ sở hữu đã chấm dứt hoạt động thì cần phải có người thừa kế hợp pháp để tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó. Ngoài ra, để tránh bị chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu phải sử dụng nhãn hiệu trong thời hạn liên tục, không để bị gián đoạn 5 năm liên tục mà không có lý do chính đáng.

Thông tin liên hệ:

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Tham khảo thêm các bài viết liên quan

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.