Những Đổi Mới Trong Luật Doanh Nghiệp 2014

Những Đổi Mới Trong Luật Doanh Nghiệp 2014

Một số luật mới có tầm quan trọng đáng kể đối với các nhà đầu tư và được thông qua vào năm 2014, sẽ có hiệu lực vào năm 2015.

Bài tóm tắt này sẽ nêu những thay đổi nổi bật quan trọng nhất của một trong số các đạo luật này, Luật Doanh nghiệp 2014 (“Luât mới”).

Năm 2015 sẽ là một cột mốc lịch sử nữa kể từ sau chính sách Đổi Mới và việc thực hiện các cam kết WTO của Việt Nam. Một bài tóm tắt riêng sẽ thảo luận về những thay đổi theo Luật Đầu tư mới.

Các vấn đề chính trong Luật doanh nghiệp 2014

• Không cần phải đăng ký thay đổi hoạt động kinh doanh để cập nhật ERC theo yêu cầu của pháp luật hiện hành

• Không cần phải đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập để cập nhật ERC

• Số đại biểu quy định và ngưỡng biểu quyết thấp hơn cho các công ty TNHH nhiều thành viên

• Công ty TNHH một thành viên có thể giảm vốn điều lệ

• Doanh nghiệp nhà nước hiện nay được xác định là thuộc sở hữu hoàn toàn của Nhà nước

• Yêu cầu công khai thông tin của các doanh nghiệp nhà nước.

Luật doanh nghiệp 2014 được đơn giản hóa các yêu cầu về giấy phép

Luật mới loại bỏ phạm vi hoạt động kinh doanh và danh sách các cổ đông sáng lập của công ty cổ phần (“CTCP”) trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”). Nếu doanh nghiệp thay đổi hoạt động kinh doanh, cổ đông sáng lập hoặc cổ đông nước ngoài, thì phải báo cáo với cơ quan đăng ký doanh nghiệp để cập nhật hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhưng không cần phải “đăng ký” để được cập nhật GCNĐKDN theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Thay đổi cổ đông nước ngoài theo Luật Đầu tư mới

Phân biệt các yêu cầu thủ tục của công ty trên với bất kỳ yêu cầu thủ tục đầu tư nào có thể theo Luật Đầu tư mới. Theo Luật Đầu tư mới, việc mua lại cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài phải được đăng ký nếu đối tượng doanh nghiệp đang hướng đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc nếu nó dẫn đến việc các nhà đầu tư nước ngoài (và một số hình thức nhà đầu tư nước ngoài khác) sở hữu tổng hợp ít nhất 51% cổ phần trong đối tượng doanh nghiệp đang hướng đến. Về mặt hiệu quả, hai đạo luật mới đơn giản hóa đáng kể quá trình mua lại cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp vốn chủ sở hữu nước ngoài trong đối tượng không đạt 51% và đối tượng hướng đến không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

Luật doanh nghiệp 2014 cho phép có nhiều hơn một đại diện theo pháp luật

Luật mới cho phép CTCP hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn (“LLC”) có nhiều hơn một đại diện theo pháp luật và chỉ một trong số họ bắt buộc phải cư trú tại Việt Nam. Nếu một CTCP có nhiều hơn một đại diện theo pháp luật, thì chủ tịch và tổng giám đốc đều phải là người đại diện theo pháp luật.

Số đại biểu quy định và ngưỡng biểu quyết

• Trong các công ty TNHH nhiều thành viên: số đại biểu của các cuộc họp hội đồng thành viên triệu tập lần đầu và ngưỡng bỏ phiếu cho các nghị quyết hội đồng thành viên được giảm xuống còn 65% vốn điều lệ so với yêu cầu 75% như hiện nay.

• Trong các CTCP: số đại biểu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần đầu (“GMS”) và ngưỡng biểu quyết cho các nghị quyết của các cổ đông được giảm xuống còn 51% cổ phần biểu quyết so với yêu cầu hiện tại, theo thứ tự là 65% và 75%. Tại GMS, ngưỡng biểu quyết giảm xuống còn 51% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự so với mức 65% như hiện tại đối với các vấn đề thông thường và 65% cổ phần có quyền biểu quyết so với mức 75% như hiện tại đối với các vấn đề được bảo lưu.

Nhiệm vụ báo cáo mới liên quan đến thay đổi người quản lý

Một công ty phải báo cáo cho cơ quan cấp phép có liên quan trong vòng 5 ngày kể từ ngày thay đổi thông tin (ví dụ như tên, thông tin nhận dạng, quốc tịch, địa chỉ liên hệ) của một số chức vụ quản lý nhất định của doanh nghiệp, bao gồm thành viên hội đồng quản trị của CTCP, thanh tra và tổng giám đốc của một CTCP hoặc công ty TNHH.

Thay đổi yêu cầu về vốn điều lệ của công ty TNHH

Theo Luật Doanh nghiệp trước đây, công ty TNHH một thành viên không được phép giảm vốn điều lệ. Luật doanh nghiệp 2014 hiện cho phép công ty TNHH một thành viên giảm vốn điều lệ trong một số trường hợp nhất định. Ngoài ra, việc thanh toán đầy đủ vốn điều lệ đã đăng ký của công ty TNHH phải được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm phát hành GCNĐKDN (trái ngược với thời hạn 36 tháng theo Luật Doanh nghiệp trước đây) hoặc vốn điều lệ thực tế đã trả phải được đăng ký là vốn điều lệ điều chỉnh.

Ít hạn chế hơn đối với các cổ đông sáng lập trong CTCP

Danh sách các cổ đông sáng lập không còn được ghi nhận trong GCNĐKDN, do đó, sự thay đổi về các cổ đông sáng lập không cần phải được “đăng ký” (nhưng phải được “báo cáo”). Hơn nữa, việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần của một cổ đông sáng lập cho các bên thứ ba trong 03 năm đầu tiên sau khi phát hành GCNĐKKD không áp dụng cho:

• Cổ phiếu bổ sung được mua bởi một cổ đông sáng lập sau khi thành lập CTCP, hoặc;

• Cổ phần được mua bởi một bên thứ ba từ một cổ đông sáng lập.

Thủ tục CTCP phát hành cổ phần mới được đơn giản hóa

Trong một đợt phát hành cổ phần riêng lẻ, CTCP không phải công ty đại chúng phải gửi thông báo cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp nhưng có thể tiến hành phát hành cổ phần riêng lẻ nếu đã hết 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đơn và cơ quan đăng ký doanh nghiệp không đưa ra phản đối.

Trong trường hợp cổ phần tương ứng với cổ đông hiện hữu, nếu cổ phầnchào bán không được đăng ký đủ, CTCP có thể phát hành cổ phần còn lại cho các cổ đông hoặc bên thứ ba theo cách thức hợp lý và theo các điều khoản không thuận lợi hơn so với các điều khoản áp dụng cho cổ đông hiện hữu, ngoại trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Doanh nghiệp nhà nước (“DNNN”) 

Định nghĩa mới

Luật doanh nghiệp 2014 định nghĩa một doanh nghiệp nhà nước là một doanh nghiệp thuộc sở hữu hoàn toàn của Nhà nước trong khi theo Luật doanh nghiệp trước đây, một doanh nghiệp nhà nước được định nghĩa là một doanh nghiệp có hơn 50% sở hữu Nhà nước. Luật doanh nghiệp 2014 cũng áp đặt các yêu cầu chi tiết đối Hội đồng thành viên, chủ tịch, tổng giám đốc và cá nhân quản lý khác của một doanh nghiệp nhà nước.

Công bố công khai

• Một DNNN phải tiến hành công khai định kỳ và bất thường trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp và cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp đó.

• Thông tin được công bố định kỳ bao gồm điều lệ, các thông số cụ thể của kế hoạch kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính hàng năm và nửa năm đã được kiểm toán cùng bản tóm tắt và cơ cấu tổ chức.

• Các trường hợp tiết lộ công khai bất thường bao gồm đình chỉ hoạt động kinh doanh, sửa đổi hoặc thu hồi GCNĐKKD và các giấy phép khác liên quan đến hoạt động của DNNN.