Một số lưu ý khi đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thông qua doanh nghiệp dịch vụ và doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển đa chiều của kinh tế, việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển quốc gia. Điều này không chỉ là cơ hội cho cá nhân mà còn là động lực mạnh mẽ đẩy lên sự nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra một số lưu ý khi đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam, từ đó cả người lao động và người sử dụng lao động đều có góc nhìn tổng quan và định hướng, điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp. 

1. Lưu ý khi đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thông qua doanh nghiệp dịch vụ 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 8 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, doanh nghiệp chỉ được hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được cấp bởi Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó, doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ các điều kiện sau đây: 

 • Có vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng trở lên; có chủ sở hữu, tất cả thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Đã ký quỹ theo quy định tại Điều 24 của Luật này;
 • Có người đại diện theo pháp luật là công dân Việt Nam, trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc dịch vụ việc làm; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không có án tích về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội quảng cáo gian dối, tội lừa dối khách hàng, tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép;
 • Có đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ thực hiện các nội dung quy định tại Điều 9 của Luật này;
 • Có cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định để đáp ứng yêu cầu giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Có trang thông tin điện tử.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện về nhân viên nghiệp vụ, cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động, trang thông tin điện tử theo quy định tại Nghị định 112/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020.  

Về mối quan hệ hợp đồng, doanh nghiệp Việt Nam và tổ chức tiếp nhận lao động bên nước ngoài cần ký kết “Hợp đồng cung ứng lao động” quy định về điều kiện, quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Mặt khác, giữa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam cần ký “Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”. Theo đó, hợp đồng phải ghi nhận quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và phù hợp với nội dung của hợp đồng cung ứng lao động; ghi rõ thỏa thuận về tiền dịch vụ và chi phí khác của người lao động (nếu có). 

2. Lưu ý khi đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thông qua hình thức đào tạo  

Để doanh nghiệp có thể đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề tại nước ngoài, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:  

 • Có hợp đồng nhận lao động thực tập với cơ sở tiếp nhận thực tập ở nước ngoài để đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài phù hợp với quy định tại Điều 37 của Luật này và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 39 của Luật này chấp thuận;
 • Có tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập theo khoản 2 Điều 26 Nghị định 112/2021/NĐ-CP;
 • Chỉ được đưa người lao động có hợp đồng lao động và hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề tại cơ sở tiếp nhận thực tập ở nước ngoài theo hợp đồng nhận lao động thực tập;
 • Ngành, nghề, công việc cụ thể người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Về mối quan hệ hợp đồng, doanh nghiệp Việt Nam và tổ chức tiếp nhận lao động bên nước ngoài cần ký kết “Hợp đồng nhận lao động thực tập” ghi nhận quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc đưa đi và tiếp nhận người lao động của doanh nghiệp đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài. Về mối quan hệ hợp đồng, doanh nghiệp và tổ chức tiếp nhận lao động bên nước ngoài cần ký kết “Hợp đồng nhận lao động thực tập” ghi nhận quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc đưa đi và tiếp nhận người lao động của doanh nghiệp đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài. Hợp đồng phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và có những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020. Hợp đồng phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và có những nội dung quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020. Ngoài ra, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính nếu doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo ở nước ngoài dưới 90 ngày hoặc đăng ký với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nếu doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo ở nước ngoài trên 90 ngày. Hồ sơ đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập bao gồm: 

 • Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập;
 • Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực;
 • Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy tờ chứng minh việc ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật này.

Mặt khác, giữa người lao động và doanh nghiệp Việt Nam cần ký “Hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài”. Theo đó, hợp đồng phải được lập bằng văn bản và ghi nhận việc đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài, phải bảo đảm quy định của Bộ luật Lao động và phù hợp với nội dung của hợp đồng nhận lao động thực tập. 

Bên cạnh đó, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài được quy định cụ thể tại Điều 41 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020. 

 

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Lao Động. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.