Đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

1| Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

(i) Chủ đơn chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc;

Người nước ngoài muốn nộp đơn tại Hàn Quốc bắt buộc phải có người đại diện cư trú tại Hàn Quốc hoặc có địa điểm kinh doanh tại Hàn Quốc[1], trừ trường hợp những trường hợp dưới đây[2]:

 • Trường hợp một quốc gia mà người nước ngoài đó là công dân công nhận quyền thương hiệu hoặc các quyền liên quan đến nhãn hiệu thuộc sở hữu của một công dân Hàn Quốc có cùng điều kiện với công dân của quốc gia đó; 
 • Trường hợp một quốc gia mà người nước ngoài đó thuộc quyền công nhận quyền thương hiệu hoặc các quyền liên quan đến nhãn hiệu thuộc sở hữu của một công dân Hàn Quốc có cùng điều kiện với công dân của mình, khi Hàn Quốc công nhận quyền thương hiệu hoặc quyền liên quan đến nhãn hiệu thuộc sở hữu của người nước ngoài đó;
 • Trường hợp quyền thương hiệu hoặc các quyền liên quan đến nhãn hiệu được công nhận theo một hiệp ước hoặc tương đương.

Chủ đơn có thể nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu trực tuyến cho Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc[3].

(ii) Thẩm định hình thức[4]

Đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được trả lại cho người nộp và được xem như không tồn tại đơn đăng ký này trong các trường hợp sau:

 • đơn đăng ký không rõ ràng;
 • tên hoặc địa chỉ của một người (hoặc pháp nhân), người thực hiện thủ tục (người nộp đơn) không được nêu rõ;
 • khi mẫu nhãn hiệu không được đính kèm với giấy đăng ký;
 • khi hàng hóa được chỉ định không được mô tả trong giấy đăng ký; hoặc là
 • nơi nộp đơn, bởi một người không có địa chỉ hoặc địa điểm kinh doanh tại Hàn Quốc, mà không thông qua người đại diện tại Hàn Quốc;
 • khi đơn không được viết bằng tiếng Hàn; 

Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc sẽ tiến hành thẩm định hình thức đơn. Khi đơn đăng ký đã đáp ứng tất cả các yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc sẽ ấn định số đơn và kiểm tra theo các yêu cầu về hình thức của Đạo luật Thương hiệu. Nếu phát hiện thiếu hoặc có sai sót, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra thông báo sửa đổi với thời hạn quy định cho người nộp đơn. Nếu người nộp đơn sửa đổi đơn đăng ký trong thời hạn, đơn đăng ký nhãn hiệu không có hiệu lực. 

(iii) Thẩm định nội dung[5]

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu. Quá trình thẩm định nội dung thường mất khoảng 05 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Trước hết, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được tự động kiểm tra thứ tự ngày nộp đơn. Tuy nhiên, Cục Sở hữu trí tuệ có thể ưu tiên cho các đơn đăng ký khác nếu đơn đăng ký đó đáp ứng được một số yêu cầu nhất định.

Để được đăng ký, nhãn hiệu cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Nó phải thuộc định nghĩa của nhãn hiệu được quy định. Theo đó, nhãn hiệu được sử dụng để phân biệt hàng hóa (bao gồm các dịch vụ hoặc hàng hóa liên quan đến việc cung cấp dịch vụ ngoại trừ hàng hóa được sử dụng chỉ dẫn địa lý) của một doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác[6];
 • Nhãn hiệu phải có độc nhất mà không được trùng với bất kỳ nhãn hiệu nào đã có trước đó;
 • Không được thuộc bất kỳ danh mục nhãn hiệu nào không thể được đăng ký theo quy định trong Luật Nhãn hiệu Hàn Quốc. 

Lưu ý: Nếu Cục Sở hữu trí tuệ dự định từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu thì Cục sẽ gửi thông báo và nêu rõ lý do từ chối. Chủ đơn có quyền gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ ý kiến của mình liên quan đến thông báo từ chối đơn đăng ký trong thời hạn quy định. Nếu văn bản đó được chấp nhận thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Nếu văn bản đó không được chấp thuận thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu và nêu rõ lý do từ chối[7]. 

(iv) Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu[8] 

Nếu người kiểm tra không tìm thấy bất kỳ căn cứ nào để từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc quyết định từ chối đã được khắc phục bằng văn bản công bố đơn đăng ký nhãn hiệu.

Tuy nhiên, đơn đăng ký nhãn hiệu có thể bị từ chối công bố trong những trường hợp sau đây:

 • Trường hợp người nộp đơn chia đơn đăng ký nhãn hiệu của mình đăng ký chính thức thành ít nhất hai đơn đăng ký nhãn hiệu sau khi bản sao có xác nhận quyết định công bố đơn được gửi cho người nộp đơn, trong trường hợp nào Cục Sở hữu trí tuệ không phát hiện ra bất kỳ căn cứ nào để từ chối đơn xin phân chia đó; 
 • Trường hợp quyết định hủy bỏ quyết định từ chối đăng ký nhãn hiệu được đưa ra, trong trường hợp đó, đơn đăng ký nhãn hiệu có liên quan đã được công bố chính thức và Cục Sở hữu trí tuệ không phát hiện ra các căn cứ khác để từ chối.

Khi có quyết định Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu, Văn phòng đăng ký nhãn hiệu  sẽ cung cấp bản sao có chứng thực quyết định đó cho người nộp đơn và công bố đơn đăng ký nhãn hiệu trên Công báo Nhãn hiệu.

Văn phòng Hội đồng đăng ký nhãn hiệu sẽ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và các tài liệu kèm theo để kiểm tra công khai tại Cục Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc trong hai tháng kể từ ngày công bố đơn.

(v) Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu[9]

Trong vòng 02 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký nhãn hiêu, bất kỳ chủ thể nào cũng có quyền phản đổi đơn đăng ký nhãn hiệu bằng cách nộp đơn phản đối với Văn phòng đăng ký nhãn hiệu nếu:

 • Đơn này có căn cứ để từ chối quyết định từ chối đăng ký nhãn hiệu theo Điều 54;
 • Đơn này có căn cứ để từ chối quyết định từ chối đăng ký bổ sung theo Điều 87 (1). 

Lưu ý: Một thông báo về sự phản đối có một tuyên bố ngắn gọn với lý do phản đối phải được nộp trong vòng ba mươi ngày đầu tiên. Sau đó, chủ thể này có thể sửa đổi, bổ sung hoặc bổ sung các căn cứ để phản đối trong vòng ba mươi ngày tới. 

(vi) Ra quyết định cho phép đăng ký nhãn hiệu

Quyết định đăng ký nhãn hiệu là biện pháp hành chính có nghĩa là nó có các yêu cầu phù hợp để đăng ký nhãn hiệu do người kiểm tra đơn đăng ký nhãn hiệu kiểm tra, do đó người nộp đơn có thể nhận được quyền đăng ký nhãn hiệu. 

(vii) Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu[10] 

2| Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu[11]

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sẽ bao gồm các tài liệu sau:

(i) Đơn đăng ký nhãn hiệu nêu rõ: tên và địa chỉ của người nộp đơn (bao gồm tên của một nhân viên điều hành, nếu chủ thể nộp đơn là pháp nhân); nhãn hiệu hàng hóa; các hàng hóa được chỉ định và phân loại; ngày nộp; và quốc gia và ngày nộp đơn của đơn ưu tiên, nếu quyền ưu tiên được yêu cầu;

(ii) 10 mẫu của nhãn hiệu (kích thước 8cm x 8cm hoặc nhỏ hơn);

(iii) Tài liệu ưu tiên nếu quyền ưu tiên được yêu cầu;

(iv) Giấy ủy quyền, nếu cần thiết. 

Lưu ý:

(i) Chỉ có Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Tên của một nhân viên điều hành của người nộp đơn có thể được thêm vào sau đó theo yêu cầu của người nộp đơn hoặc để đáp lại thông báo sửa đổi được ban hành từ Cục Sở hữu trí tuệ;

(ii) Nếu người nộp đơn không nộp mẫu nhãn hiệu hoặc giấy ủy quyền tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra thông báo sửa đổi với thời hạn được chỉ định cho người nộp đơn. Tài liệu ưu tiên phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc. Thời hạn này không thể được gia hạn; 

(iii) Quyền ưu tiên có thể được yêu cầu trong đơn đăng ký nhãn hiệu cho người nộp đơn có quốc gia xuất xứ là một thành viên của Công ước Paris hoặc theo thỏa thuận song phương giữa hai chính phủ có liên quan hoặc trên cơ sở đối ứng. Để được hưởng quyền ưu tiên, đơn đăng ký phải được nộp tại Hàn Quốc trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký ưu tiên. Tài liệu ưu tiên phải được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký. 

3| Lệ phí nhà nước[12]

(i) Phí nộp đơn 

 • Phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là 72.000 KRW cho 01 nhóm; 
 • Phí nộp đơn đăng ký trực tuyến là 62.000 KRW cho 01 nhóm;
 • Một khoản phí bổ sung 2.000 KRW sẽ được phát sinh cho mỗi hàng hóa / dịch vụ được chỉ định vượt quá hai mươi mỗi một nhóm.

(ii) Phí đăng ký 

Phí đăng ký có thể được thanh toán thông qua hai khoản thanh toán thành từng đợt (02 đợt) hoặc trên thanh toán một lần.

Phương thức 1: Lệ phí thông qua các khoản thanh toán thành từng đợt:

 • Phí cơ bản cho từng đợt: 132.000 KRW cho mỗi đợt;
 • Trong trường hợp có đơn nhiều nhóm: 132.000 KRW cho mỗi phân loại;
 • Phí bổ sung cho mỗi số lượng hàng hóa được chỉ định vượt quá 20 hàng hóa được chỉ định cho mỗi loại, được nộp vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2012.

Phương thức 2: Lệ phí thông qua các khoản thanh toán một lần:

 • Phí cơ bản: 211.000 KRW cho mỗi đợt;
 • Trong trường hợp có đơn nhiều nhóm: 211.000 KRW cho mỗi phân loại;
 • Phí bổ sung cho mỗi số lượng hàng hóa được chỉ định vượt quá 20 hàng hóa được chỉ định cho mỗi loại, được nộp vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm: 2.000 KRW.

4| Hiệu lực của văn bằng bảo hộ 

Nhãn hiệu sẽ được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày đăng ký và có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm bằng cách nộp đơn đăng ký gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ[13]. 

Nếu nhãn hiệu không được sử dụng trong vòng 03 năm liên tiếp sau khi đăng ký thì nhãn hiệu đó có thể bị hủy bỏ[14]. 

 

Xem thêm:

Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản.

Đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan.

 

[1] Khoản 1 Điều 6 Luật Nhãn hiệu Hàn Quốc (Luật số 71 ban hành ngày 28/11/1949, được sửa đổi gần nhất bởi Luật số 14033 ngày 29/2/2016)

[2] Điều 27 Luật Nhãn hiệu Hàn Quốc (Luật số 71 ban hành ngày 28/11/1949, được sửa đổi gần nhất bởi Luật số 14033 ngày 29/2/2016)

[3] Điều 30  Luật Nhãn hiệu Hàn Quốc (Luật số 71 ban hành ngày 28/11/1949, được sửa đổi gần nhất bởi Luật số 14033 ngày 29/2/2016)

[4] https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=30103&catmenu=ek04_02_01

[5] https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=30103&catmenu=ek04_02_01

[6] Khoản 1 Điều 2  Luật Nhãn hiệu Hàn Quốc (Luật số 71 ban hành ngày 28/11/1949, được sửa đổi gần nhất bởi Luật số 14033 ngày 29/2/2016)

[7] Điều 55 Luật Nhãn hiệu Hàn Quốc (Luật số 71 ban hành ngày 28/11/1949, được sửa đổi gần nhất bởi Luật số 14033 ngày 29/2/2016)

[8] Điều 57 Luật Nhãn hiệu Hàn Quốc (Luật số 71 ban hành ngày 28/11/1949, được sửa đổi gần nhất bởi Luật số 14033 ngày 29/2/2016)

[9] Điều 60 Luật Nhãn hiệu Hàn Quốc (Luật số 71 ban hành ngày 28/11/1949, được sửa đổi gần nhất bởi Luật số 14033 ngày 29/2/2016)

[10] Điều 81 Luật Nhãn hiệu Hàn Quốc (Luật số 71 ban hành ngày 28/11/1949, được sửa đổi gần nhất bởi Luật số 14033 ngày 29/2/2016)

[11] https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=30103&catmenu=ek04_02_01

[12] https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=93006&catmenu=ek04_04_01

[13] Điều 83 Luật Nhãn hiệu Hàn Quốc (Luật số 71 ban hành ngày 28/11/1949, được sửa đổi gần nhất bởi Luật số 14033 ngày 29/2/2016)

[14] https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=30103&catmenu=ek04_02_01

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.