Thông báo về tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH)

Thông báo về tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH)

1. Thông báo về tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH) theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/3/2022

Vào ngày 26/03/2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã thông báo về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH – Patent Prosecution Highway) giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản giai đoạn từ ngày 01/4/2021 đến ngày 31/3/2022.

Đối với giai đoạn từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/3/2022, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo Chương trình PPH, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận tổng cộng là 200 yêu cầu, bao gồm 02 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1 (từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/9/2021): Tiếp nhận tối đa 100 yêu cầu PPH;
 • Giai đoạn 2 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/3/2022): Số lượng còn lại của 200 yêu cầu PPH.

Một số điểm quan trọng mà người nộp đơn cần lưu ý khi tham gia vào chương trình PPH, cụ thể là:

 1. yêu cầu thẩm định nội dung cho đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam phải được nộp cho NOIP trước hoặc vào thời điểm nộp đơn yêu cầu PPH;
 2. NOIP chưa ra bất kỳ thông báo kết quả thẩm định nội dung nào đối với đơn đăng ký sáng chế nộp tại Việt Nam vào thời điểm nộp yêu cầu PPH, và
 3. các yêu cầu bảo hộ của đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam phải giống và/hoặc tương đương với các yêu cầu bảo hộ mà được xác định là có thể cấp bằng sáng chế/ có thể chấp nhận để cấp bằng sáng chế của đơn tương đương nộp tại Nhật Bản.

Chương trình PPH hoạt động dựa trên nguyên tắc ưu tiên nộp đơn và có giới hạn số lượng nhận yêu cầu trong một khoảng thời gian xác định. Việc tiếp tục triển khai Chương trình được xem là sự đánh dấu cho phát triển hiệu quả trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về sáng chế giữa Việt Nam và Nhật Bản bởi từ giai đoạn triển khai thử nghiệm trong vòng 03 năm (bắt đầu từ 01/4/2016 đến 31/3/2019) và cho đến nay, chương trình PPH đã cho thấy hiệu quả trong việc rút ngắn thời gian thẩm định. Kết quả là các đơn đăng ký sáng chế nộp tại Việt Nam đã được cấp bằng sáng chế trong vòng 9 đến 12 tháng sau khi nộp đơn yêu cầu PPH.

2. Bộ Tài Chính công bố 104 TTHC mới và bãi bỏ 184 TTHC trong lĩnh vực chứng khoán

Vào ngày 07/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 12/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài Chính (sau đây gọi là QĐ 12”). Theo đó, có 104 thủ tục hành chính mới được ban hành và 184 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Đối với các thủ tục hành chính ban hành mới thuộc cấp trung ương sẽ do Ủy ban chứng khoán Nhà nước là cơ quan thực hiện, đơn cử như sau:

 • Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần;
 • Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng;
 • Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán;
 • Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Đối với các thủ tục hành chính bị bãi bỏ được thực hiện tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước (165 thủ tục), Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (19 thủ tục), đơn cử như sau:

 • Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 • Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao;
 • Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong các công ty đại chúng;
 • Đăng ký và thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán;
 • Đề nghị xác nhận việc thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài.

Quyết định 12/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 07/01/2021 và thay thế 6 quyết định trước đó của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn về hình thức công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Vào ngày 31/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 122/2020/TT-BTC hướng dẫn về chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP vào ngày 31/12/2020. Theo đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu công bố thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu theo các hình thức sau:

 • Văn bản giấy;
 • Văn bản điện tử;
 • Đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp phát hành;
 • Đăng tải trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Điều 32 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, doanh nghiệp phát hành trái phiếu gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo hình thức văn bản điện tử qua Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thông tư 122/2020/TT-BTC thay thế Thông tư 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.