Thuế

Một Số Câu Hỏi Thường Gặp

Theo quy định luật thuế, Công Ty có nghĩa vụ đăng ký thuế và sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật; kê khai và nộp tiền thuế đầy đủ và đúng hạn; chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ theo luật; và chịu trách nhiệm về sự trung thực, chính xác trong việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế, và các nghĩa vụ khác.

Pháp luật doanh nghiệp và pháp luật về thuế quy định, Công Ty Vốn Nước Ngoài và Công Ty 100% vốn Việt Nam đều là doanh nghiệp được đăng ký thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Do đó, cả Công Ty Vốn Nước Ngoài và Công Ty 100% vốn Việt Nam đều phải thực hiện đầy đủ và chính xác các nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật, không có sự khác biệt về nghĩa vụ thuế giữa các Công Ty này chỉ khác về việc áp dụng các chính sách ưu đãi thuế khác nhau.

Để được hưởng ưu đãi, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Cụ thể là thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam thuộc các ngành nghề và địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực ghiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên. Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, khi đáp ứng đủ các điều kiện được hưởng thuế ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện theo quy định dưới đây để được hưởng ưu đãi thuế:

  • Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư căn cứ nội dung ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư để hưởng ưu đãi đầu tư. Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ là Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
  • Đối với dự án mà nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư căn cứ đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư để nbtự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại Cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư.

Các loại báo cáo thuế và thời hạn nộp được thực hiện như sau:

STT Tờ khai Hạn nộp
Báo Cáo Theo tháng Theo quý  Theo năm
1 Thuế Môn bài 30/01
2 Thuế Giá trị gia tăng Ngày 20 tháng sau Ngày 30 hoặc 31 tháng đầu quý sau
3 Thuế Thu nhập cá nhân Ngày 20 tháng sau Ngày 30 hoặc 31 tháng đầu quý sau
4 Thuế Thu nhập doanh nghiệp Chỉ cần tính và nộp số tiền phải nộp và quyết toán thuế cuối năm
5 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Ngày 20 tháng sau Ngày 30 hoặc 31 tháng đầu quý sau
6

Báo cáo tài chính

Quyết toán thuế: TNCN, TNDN

 

Ngày 30 hoặc 31 tháng cuối cùng của quý đầu năm sau

Khi chuyển nhượng vốn/cổ phần, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức hoặc cá nhân sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ thuế khác nhau.

Đối với Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu đối với thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng vốn/cổ phần trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư là cá nhân, khi thực hiện chuyển nhượng vốn/cổ phần trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tùy thuộc vào giá trị chuyển nhượng mà nhà đầu tư nước ngoài thực hiện kê khai, nộp thuế (nếu có). 

Nhằm thu hút Nhà Đầu Tư Nước Ngoài đầu tư vào Việt Nam, các chính sách ưu đãi đầu tư nói chung và ưu đãi thuế nói riêng không ngừng được cập nhật qua từng giai đoạn, tạo thuận lợi cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài với nhiều mảng đầu tư khác nhau. Các loại thuế áp dụng ưu đãi như thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, và một số loại thuế khác.

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài được áp dụng mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất thông thường, có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư. Thậm chí, được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp về mức thuế suất xuống đến 10% đối với các doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, trong vòng 15 năm tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư. Đồng thời, miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Để được hưởng các ưu đãi thuế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Do đó, về cơ bản, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nghĩa vụ thực hiện đối với các loại thuế bao gồm: Thuế Môn bài, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Giá trị gia tăng. Ngoài ra, đối với các hoạt động kinh doanh đặc thù, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn có thể phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, nhập khẩu,…

Trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chi trả tiền lương cho người lao động là thu nhập chịu thuế thì doanh nghiệp có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế Thu nhập cá nhân thay cho người lao động theo tháng, theo quý hoặc theo từng lần phát sinh.

Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định, thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ đi các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh công thu nhập khác, thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế.

Do đó, việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng vốn thì không phát sinh thu nhập tính thuế. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ về thuế thu nhập doanh nghiệp, chỉ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền.