Thư cập nhật nhanh thông tin pháp lý tháng 12/2020

Thư cập nhật nhanh thông tin pháp lý tháng 12/2020

1. Vào ngày 18/12/2020, Toà án nhân dân tối cao đã ban hành công văn số 199/TANDTC-PC thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong giải quyết phá sản 

Theo nội dung Công văn, Toà án nhân dân tối cao đã giải đáp nội dung các vướng mắc mà Tòa án các cấp cần lưu ý khi thực hiện thủ tục phá sản như sau:

Thứ nhất, tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải có đầy đủ các điều kiện bao gồm:

  • Có khoản nợ cụ thể, rõ ràng do các bên thừa nhận, thỏa thuận hoặc được xác định thông qua bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, phán quyết của Trọng tài thương mại, hoặc được xác định trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền và các bên không có tranh chấp về khoản nợ này.
  • Khoản nợ đến hạn thanh toán. Khoản nợ đến hạn thanh toán là khoản nợ đã được xác định rõ thời hạn thanh toán, mà đến thời hạn đó doanh nghiệp, hợp tác xã phải có nghĩa vụ trả nợ. Thời hạn thanh toán này được các bên thừa nhận, thỏa thuận hoặc được xác định thông qua bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, phán quyết của Trọng tài thương mại hoặc trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán, do không có tài sản để thanh toán nợ hoặc có tài sản nhưng không thanh toán các khoản nợ.

Thứ hai, trường hợp sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản mà thấy rằng số tiền tạm ứng chi phí phá sản do người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nộp không đủ thì Tòa án có quyền yêu cầu người nộp đơn phải tiếp tục nộp tạm ứng chi phí phá sản. Nếu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không nộp bổ sung tạm ứng chi phí phá sản thì Thẩm phán tự mình hoặc theo yêu cầu của Quản tài viên quyết định việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán sau khi mở thủ tục phá sản để bảo đảm chi phí phá sản và giao cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bán một số tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán để bảo đảm trả đủ chi phí phá sản.

Thứ ba, trường hợp “Quyết định mở thủ tục phá sản” bị Tòa án cấp trên hủy thì tiền tạm ứng chi phí phá sản được hoàn trả lại cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn yêu cầu phá sản không trung thực.

2. Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BTP ngày 17/12/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký bảo đảm, có hiệu lực áp dụng từ ngày ngày 01/02/2021

Theo nội dung Thông tư, các tài sản đảm bảo được đăng ký tại Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản theo yêu cầu từ ngày 01/02/2021 có sự thay đổi như sau:

Thứ nhất, tách riêng việc đăng ký biện pháp bảo đảm và đăng ký Hợp Đồng tại Trung Tâm Đăng ký. Theo đó, việc đăng ký Hợp Đồng là nhằm công khai hóa thông tin và không làm phát sinh hiệu lực Hợp Đồng.

Thứ hai, bổ sung quy định về đăng ký trực tuyến trong trường hợp không yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định tài sản thuộc trường hợp phải đăng ký biên pháp đảm bảo về các quyền tài sản, bao gồm:

  • Bổ sung đối tượng quyền tài sản đối với đối tượng quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng; quyền tài sản phát sinh từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ hoặc quyền tài sản khác trị giá được bằng tiền trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin; quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên.
  • Bãi bỏ “Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê đóng tàu biển; quyền bồi thường thiệt hại phát sinh từ hợp đồng mua bán tàu bay, tàu biển; quyền thụ hưởng bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm đối với tàu bay, tàu biển”.
  • Bổ sung Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng bao gồm quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền thụ hưởng lợi ích hình thành từ hợp đồng, quyền khai thác, quản lý dự án, quyền được bồi thường thiệt hại theo hợp đồng hoặc quyền tài sản khác trị giá được bằng tiền phát sinh từ hợp đồng (trừ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu hoặc quyền khác phải đăng ký đối với tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không, hàng hải).

Thông tư số 06/2020/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2021.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây. 

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.