Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Ngày 09/02/2022, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTC hướng dẫn về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư (sau đây được gọi là “Thông tư 08/2022”) với một số điểm đáng lưu ý sau đây: 

a. Bổ sung quy định về nguồn kinh phí trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: 

Thông tư 08/2022 đã quy định rõ nguồn kinh phí thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (sau đây gọi là “kinh phí đấu thầu”) phù hợp với tính chất của từng loại dự án. Theo đó, đối với dự án PPP thì kinh phí đấu thầu được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công của cơ quan có thẩm quyền; trong khi đó các dự án phải đấu thầu thì kinh phí đấu thầu được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của bên mời thầu. 

b. Bổ sung quy định về lập, phê duyệt và chấp hành dự toán nguồn chi thường xuyên:

Thông tư 08/2022 đã bổ sung các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, phê duyệt và chấp hành dự toán kinh phí chi thường xuyên cho công tác đấu thầu đối với các dự án phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Quy định mới này tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị liên quan áp dụng trong quá trình lập, phê duyệt và chấp hành dự toán nguồn chi thường xuyên cho công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

c. Bổ sung quy định về quản lý, sử dụng kinh phí trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: 

Thông tư 08/2022 bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với mô hình tổ chức của bên mời thầu, bao gồm trường hợp bên mời thầu là Ban quản lý dự án, đơn vị chuyên môn trực thuộc cơ quan có thẩm quyền (đối với dự án PPP) hoặc là đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị hành chính (đối với dự án phải đấu thầu). 

d. Bổ sung quy định về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư:

Theo quy định tại Thông tư 08/2022, kinh phí giải quyết kiến nghị do nhà đầu tư có kiến nghị nộp cho bộ phận giúp việc của Hội đồng tư vấn theo quy định. Việc quản lý, sử dụng kinh phí giải quyết kiến nghị sẽ thực hiện theo dự toán được Chủ tịch Hội đồng tư vấn phê duyệt. Kết thúc vụ việc, nếu số thực chi nhỏ hơn so với mức kinh phí nhà đầu tư đã nộp thì bộ phận giúp việc sẽ hoàn trả phần chênh lệch này cho nhà đầu tư.

Trường hợp kiến nghị của nhà đầu tư được kết luận là đúng, bên mời thầu có trách nhiệm bố trí từ dự toán chi thường xuyên của đơn vị (đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập) hoặc từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị để hoàn trả lại phần kinh phí mà nhà đầu tư đã nộp.

Thông tư 08/2022 có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2022.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

 

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.