Quy định mới liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Quy định mới liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Thông báo số 7581/TB-SHTT của Cục Sở Hữu Trí Tuệ ban hành ngày 02 tháng 08 năm 2021 về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid -19.

Theo Thông báo số 7581/TB-SHTT, thời hạn đối với người thực hiện các thủ tục liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp (yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, bổ sung tài liệu, phản hồi các quyết định/ thông báo, duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, nộp các loại phí, lệ phí, nộp đơn khiếu nại) được xác định như sau:

  • Đối với các thủ tục đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 06 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 08 năm 2021, thời hạn sẽ được tự động gia hạn đến hết ngày 30 tháng 09 năm 2021;
  • Đối với các trường hợp khác, người nộp đơn không thể thực hiện quyền, nghĩa vụ đúng quy định pháp luật nếu phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, người nộp đơn có quyền yêu cầu Cục Sở Hữu Trí Tuệ áp dụng quy định về trở ngại khách quan, bất khả kháng để không tính thời gian bị ảnh hưởng, bị cách li, bị phong tỏa vào thời hạn của các thủ tục liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.