Nhân sự pháp lý

ĐINH QUANG LONG | Alex

Luật sư điều hành
Phone: +84919963977
Email: long.dinh@apolatlegal.com

PHẠM THỊ THOA | Helen

Luật sư thành viên
Phone: +84918950066
Email: thoa.pham@apolatlegal.com

PHẠM HỒNG MẠNH | Marcus

Luật sư thành viên
Phone: +84932014986
Email: manh.pham@apolatlegal.com

ĐÀO TRUNG THÔNG | Barney

Cộng sự
Phone: +84777164449
Email:  thong.dao@apolatlegal.com

BÙI BÍCH PHƯƠNG | Jenny

Cộng sự
Phone: +84933632693
Email: phuong.bui@apolatlegal.com

THIỀU THỊ KIỀU THU | Katherine

Cộng sự
Phone: +84378513939
Email: thu.thieu@apolatlegal.com

TRẦN CHÂU HOÀI HẬN

Cộng sự
Phone: +84988787285
Email: han.tran@apolatlegal.com

LÊ THỊ ANH THƯ | Clara

Cộng sự
Phone: +84399074195
Email: thu.le@apolatlegal.com

CAO DUY KHÔI | Felix

Cộng sự
Phone: +84377201123
Email: khoi.cao@apolatlegal.com

TRẦN THỊ NGỌC HÒA | Noha

Cộng sự
Phone: +84969764079
Email: hoa.tran@apolatlegal.com

LÊ TRÌNH ANH THƯ | Naomi

Cộng sự
Phone: +84962941160
Email: thu.letrinh@apolatlegal.com

NGUYỄN THỊ TRÀ MY | Selina

Cộng sự
Phone: +84965155640
Email: my.nguyen@apolatlegal.com

ĐINH HỒ NHỊ HÀ | Rosalie

Cộng sự
Phone: +84394022516
Email: ha.dinh@apolatlegal.com

LÊ HOÀNG BẢO YẾN | Victoria

Cộng sự
Phone: +84962122072 
Email: yen.le@apolatlegal.com

ĐẶNG NGUYỄN NGUYÊN THANH | Brian

Cộng sự
Phone: +84905161450
Email: thanh.dang@apolatlegal.com