Những điểm mới về quy định sử dụng đất sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2021

Những điểm mới về quy định sử dụng đất sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2021

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai (sau đây gọi là “Thông tư 09/2021”) với một số nội dung đáng chú ý như sau:

a. Bổ sung trường hợp không phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất nhưng phải đăng ký biến động đất đai:

Theo quy định hiện hành, trường hợp chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ thì không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động. Tuy nhiên, Thông tư 09/2021 sửa đổi và bổ sung đối với trường hợp nêu trên cụ thể như sau: “Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.”

b. Không phải nộp bản sao sổ hộ khẩu hoặc Giấy CMND hoặc thẻ CCCD khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Người sử dụng đất nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận mà có yêu cầu thành phần là bản sao Giấy chứ CMND hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ CCCD hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu lĩnh vực đất đai.

c. Bổ sung 02 trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là “Giấy chứng nhận”) khi đăng ký biến động: 

Thông tư 09/2021 bổ sung 02 trường hợp được cấp Giấy chứng nhận khi đăng ký biến động gồm:         

  • Thửa đất được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp chung cho nhiều thửa;
  • Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

d. Kinh phí bồi thường phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Ngoài hộ gia đình, cá nhân thì Thông tư 09/2021 bổ sung “Tổ chức” là đối tượng được bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng. Đồng thời quy định về kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Cụ thể là:

  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nếu người sử dụng đất có đơn đề nghị thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
  • Kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp trên phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư.

Thông tư 09/2021 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.