Nghĩa vụ chung của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại

Nghĩa vụ chung của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại

Nghĩa vụ của bên nhượng quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương mại

Trách nhiệm phổ biến của bất kỳ bên nhượng quyền nào là hỗ trợ hoạt động của bên nhận quyền và bổ sung những đề xuất có giá trị để phát triển và giám sát hoạt động kinh doanh của bên nhận nhường quyền. Bên nhượng quyền cũng có trách nhiệm đào tạo và hướng dẫn bên nhận nhượng quyền để vận hành thành công hệ thống nhượng quyền thương mại, hỗ trợ bán hàng và tiếp thị khi cần thiết. Ngoài ra, một số bên có thể bỏ sót một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của bên nhượng quyền là phải duy trì tính hiệu lực và độc quyền của các tài sản trí tuệ được cấp quyền theo hợp đồng và đảm bảo sự vận hành hệ thống một cách công bằng và đồng nhất. 

Một cách cơ bản, bên nhượng quyền thường sẽ có các nghĩa vụ sau theo hợp đồng nhượng quyền thương mại: 

– Tư vấn tìm kiếm mặt bằng;

– Tư vấn về việc thay đổi, nâng cấp và sử dụng các vật phẩm trong hệ thống kinh doanh;

– Tư vấn chung về cách thiết lập và vận hành hệ thống nhượng quyền thương mại;

– Cung cấp các thiết bị, sản phẩm và phụ kiện;

– Cung cấp Hướng dẫn vận hành; 

– Thực hiện chương trình đào tạo ban đầu cho Bên nhận nhượng quyền;

– Hỗ trợ chương trình quảng cáo, tiếp thị;

– Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền;

–  Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

Ngoài ra, tại Việt Nam, đối với hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài về Việt Nam, bên nhượng quyền phải tiến hành đăng ký trước với Bộ Công thương Việt Nam về hoạt động nhượng quyền.  Một nghĩa vụ khác cũng quan trọng không kém là Bên nhượng quyền phải đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu nhượng quyền của mình trong khu vực nhượng quyền vì việc bảo hộ ký nhãn hiệu có tính chất lãnh thổ. Việc đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sẽ cung cấp cho Bên nhượng quyền quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu của mình. Thực tiễn cho thấy có một số hệ thống nhượng quyền, như Burger King, khi mở rộng hệ thống nhượng quyền sang các nước đã phát hiện nhãn hiệu của họ đã được đăng ký bởi một bên thứ ba khác không liên quan. Khi đó, bên nhượng quyền sẽ phải tiêu tốn thời gian, công sức và chi phí để có thể có được quyền sở hữu nhãn hiệu, trong kịch bản tốt và may mắn. 

Nghĩa vụ của bên nhận nhượng quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương mại

Các nghĩa vụ chung

Ở một khía cạnh mang tính hệ thống, hầu hết nghĩa vụ và các hạn chế được đặt ra với bên nhận nhượng quyền nói chung nhằm để bảo vệ và vì lợi ích của bên nhận quyền bởi vì bên nhận quyền không tuân thủ hệ thống của bên nhượng quyền có thể gây bất lợi cho toàn bộ mạng lưới nhượng quyền.

Một số nghĩa vụ phổ biến của bên nhận nhượng quyền gồm:

 • Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Chuẩn bị mặt bằng theo yêu cầu của Bên nhượng quyền;
 • Chỉ sử dụng vật phẩm, sản phẩm do Bên nhượng quyền cung cấp;
 • Điều hành Công việc kinh doanh theo Hướng dẫn vận hành;
 • Chỉ sử dụng các dấu hiệu và bao bì liên quan khi được Bên nhượng quyền chấp thuận;
 • Duy trì mặt bằng theo tiêu chuẩn cao nhất và không thực hiện bất kỳ thay đổi nào mà không có sự đồng ý của Bên nhượng quyền;
 • Sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để thúc đẩy và mở rộng hoạt động kinh doanh;
 • Đảm bảo rằng nhân viên sẽ hành xử đúng quy trình, hệ thống nhận diện thương hiệu;
 • Chấp nhận sự kiểm soát của bên nhượng quyền; 
 • Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt;
 • Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Nghĩa vụ đặc thù về sở hữu trí tuệ

Về các nghĩa vụ liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ, hầu hết các bên nhượng quyền sẽ nêu rõ các giới hạn được đặt ra đối với từng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng thông tin độc quyền sẽ chuyển giao theo hợp đồng nhượng quyền. Về phía các bên nhận nhượng quyền, nghĩa vụ của bên nhận nhượng quyền là chỉ sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ được cấp phép trong giới hạn cấp phép của hợp đồng nhượng quyền. Ngoài ra, một số bên nhượng quyền còn quy định chi tiết về nghĩa vụ của bên nhận quyền đối với các thương hiệu, công nghệ, quy trình cải tiến của bên nhận nhượng quyền trong thời hạn hợp đồng nhượng quyền. 

Send Contact
Call Us