Nghị định số 20/2022/NĐ-CP: Một số sửa đổi, bổ sung về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị định số 20/2022/NĐ-CP: Một số sửa đổi, bổ sung về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 10/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây được gọi là “Nghị định 20/2022”) với một số điểm đáng lưu ý sau đây:

(i) Nghị định 20/2022 bổ sung quy định về mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. Cụ thể, về đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, Nghị định sửa đổi, bổ sung như sau: Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Đồng thời, Nghị định bổ sung quy định về thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra, Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí có liên quan.

(ii) Nghị định 20/2022 bổ sung về số tiền bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba tối thiểu như sau:

  • Số tiền bảo hiểm tối thiểu với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng/người/vụ và không giới hạn số vụ tổn thất.
  • Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phi pháp lý có liên quan (nếu có) được xác định như sau:
    • Đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phi pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.
    • Đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 100 tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

Nghị định số 20/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.