Một số Nghị Quyết được Quốc Hội thông qua gần đây

Một số Nghị Quyết được Quốc Hội thông qua gần đây

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Một vài điểm chú ý của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

  • Không còn quy định thủ tục thông báo mẫu con dấu đến Cơ quan đăng ký kinh doanh;
  • Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ được xem là doanh nghiệp nhà nước (theo quy định hiện nay là 100%);
  • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị, báo cáo tài chính, và có quyền yêu cầu triệu tập họp đại đội đồng cổ đông trong một số trường hợp.

Luật Đầu tư (sửa đổi)

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi). Theo đó, một số điểm mới như:

  • Không quy định mức trần của chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt mà chỉ quy định mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai;
  • Đưa dịch vụ đòi nợ thuê vào danh mục cấm đầu tư kinh doanh.

Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo đó, một số điểm nổi bật như:;

  • Hạn mức tham gia của nhà nước trong dự án PPP không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án;
  • Cơ chế chia sẻ tăng (doanh thu tăng trên 125%), giảm (doanh thu giảm dưới 75%) doanh thu để giảm thiểu rủi ro cho dự án PPP, đặc biệt các rủi ro do những thay đổi từ phía Nhà nước;
  • Doanh nghiệp dự án PPP được cho phép phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn thực hiện dự án PPP.

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Cắt giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp  vào năm 2020 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vào ngày 19 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong năm 2020 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có doanh thu trong năm 2020 không quá 200 tỷ Việt Nam Đồng (8,6 triệu Đô La Mỹ). 

Nghị quyết được thông qua sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng cho kỳ tính thuế 2020. 

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.