Một số điều chỉnh về đối tượng, mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Một số điều chỉnh về đối tượng, mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Ngày 07/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2021 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cập hằng tháng (“Nghị Định 108”). Theo đó, từ ngày 01/01/2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng được đề cập trong Nghị định này sẽ có sự thay đổi. Cụ thể như sau: 

1. Đối tượng áp dụng:

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 108/2021 đề cập đến 07 đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định này bao gồm:

  • Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;
  • Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Nghị định 34/2019/NĐ-CP; những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;
  • Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 92 và số 613 của Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc;
  • Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130 ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111 ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường;
  • Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142 và số 38 của Chính phủ;
  • Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53 của Chính phủ;
  • Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62 của Chính phủ.

2. Thời điểm và mức hưởng lương hưu, trợ cấp sau khi điều chỉnh:

Đối với các đối tượng đã đề cập ở trên, từ ngày 01/01/2022 mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ bằng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021 nhân 1,074 (tăng thêm 0,74%).

Ngoài ra, nếu các đối tượng áp dụng đã đề cập ở mục 1 nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995 và sau khi điều chỉnh theo mức tăng 0,74% ở trên nhưng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng vẫn dưới 2.500.000 đồng/người/tháng thì thực hiện điều chỉnh tăng thêm như sau:

  • Nếu mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/tháng trở xuống thì tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng;
  • Nếu mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng thì tăng thêm đến bằng mức 2.500.000 đồng/người/tháng.

Nghị Định 108 có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 01 năm 2022. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.