Một số điểm mới được bổ sung về Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/09/2021

Một số điểm mới được bổ sung về Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/09/2021

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

Theo đó, các điểm mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

  • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đồng thời là người giao kết hợp đồng lao động thì tham gia Bảo hiểm xã hội theo đối tượng là người giao kết hợp đồng lao động (Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn hàng tháng đóng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trong khi đó, người giao kết hợp đồng lao động hàng tháng đóng 8% mức tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất);
  • Đối với trường hợp người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài:
    • Mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng tối đa bằng mức trợ cấp ốm đau một tháng (hiện nay không quy định mức tối đa);
    • Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu thì thời gian hưởng, trợ cấp thai sản khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu (Hiện nay, chế độ thai sản chế độ thai sản chỉ được giải quyết đối với con còn sống theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ).

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.