Hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Sửa quy định về cho vay đặc biệt với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Từ ngày 24/5/2022, Thông tư 02/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo đó, đối với khoản cho vay đặc biệt quy định tại điểm b, c, đ khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 4 Thông tư 08/2021/TT-NHNN sẽ thực hiện theo phương án cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt đối với các nội dung:

  • Số tiền cho vay, mục đích sử dụng khoản cho vay, tài sản bảo đảm cho khoản cho vay;
  • Lãi suất, thời hạn, việc trả nợ, việc miễn, giảm tiền lãi cho vay, việc xử lý đối với khoản cho vay đặc biệt đã cho vay (bao gồm cả việc gia hạn khoản cho vay, lãi suất đối với nợ gốc cho vay đặc biệt quá hạn).

Đối với khoản cho vay đặc biệt tại điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 08/2021/TT-NHNN thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017.

2. Hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 10/5/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư ban hành Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Cụ thể, DNNVV được hỗ trợ công nghệ theo nội dung và mức hỗ trợ quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11 Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT và một số quy định như sau:

  • DNNVV được hỗ trợ chi phí để thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số đã được công bố trên Cổng thông tin hoặc trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc trang thông tin của bên cung cấp.
  • DNNVV đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số để đề xuất hỗ trợ phù hợp. DNNVV sử dụng bộ công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số đăng tải tại địa chỉ https://digital.business.gov.vn hoặc https://dbi.gov.vn hoặc do các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV ban hành.
  • Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV sử dụng kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của DNNVV để xem xét hỗ trợ phù hợp với năng lực tiếp nhận của DNNVV.

Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 25/6/2022.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us