Điểm mới về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng từ ngày 01/04/2021

Điểm mới về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng từ ngày 01/04/2021

1. Điểm mới về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng từ 01/04/2021

Vào ngày 01/04/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2021/ND-CP hiệu lực từ ngày ký nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2015/ND-CP ngày 22/04/2015 về hợp đồng xây dựng. Theo đó, nghị đính mới quy định thêm một số nguyên tắc mới cho việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng, cụ thể như sau:

 • Trong thời gian gia hạn hợp đồng xây dựng, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng vẫn được áp dụng.
 • Đối với hợp đồng xây dựng theo giá cố định, đơn giá hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau:
  • Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;
  • Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác; hoặc
  • Khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.
 • Đối với hợp đồng trọn gói, bổ sung thêm 2 trường hợp được điều chỉnh hợp đồng như sau:
  • Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;
  • Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác; hoặc
  • Khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.

Nghị định 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày ký 01/04/2021.

2. Từ tháng 7/2021, việc xây dựng kết nối và chia sẻ dữ liệu về đất đai sẽ được hoàn tất

Ngày 24/3/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 60/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 10/3/2021. Theo đó, để phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đơn cử như:

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia, bảo đảm đến tháng 7/2021 hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai theo quy định.
 • Bộ Công an triển khai hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nổi, chia sẻ, khai thác triệt để dữ liệu để giảm tối đa giấy tờ trong xử lý thủ tục hành chính, đến tháng 7/2021 khai thác, sử dụng chính thức trên diện rộng.
 • Các bộ, ngành, địa phương hoàn thành xây dựng, triển khai ngay các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số cho giai đoạn mới, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia.
 • Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, đẩy mạnh triển khai công nghệ thông tin và viễn thông phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thông báo 60/TB-VPCP được ban hành ngày 24/3/2021.

3. Sau 03 tháng áp dụng Luật Đầu tư 2020 vào thực tiễn, Nghị định mới hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 đã được chính thức ban hành          

Vào ngày 26/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2021/ND-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu Tư 2020. Theo đó, Nghị định 31/2021/ND-CP chi tiết và làm rõ các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, ngành nghề, điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, về bảo lãnh đầu tư kinh doanh, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư,…

Nghị định 31/2021/ND-CP cũng quy định rằng các nghị định dưới đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 26/03/2021:

 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2014;
 • Nghị định 37/2020/NĐ-CP bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2014;
 • Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài;
 • Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ;
 • Nghị định 79/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; và
 • Điều 2 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Nghị định 31/2021/ND-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực kể từ ngày ký là ngày 26/03/2021.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.