Chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Theo đó, Nghị định số 92/2021/NĐ-CP đưa ra hướng dẫn 04 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế gồm:

(i) giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019;

(ii) miễn thuế (thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác) trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021;

(iii) giảm mức thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ trong các ngành nghề;

(iv) miễn tiền chậm nộp phát sinh trong các năm 2020, 2021 đối với các doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020.

Đối tượng áp dụng của Nghị Định này bao gồm:

  • Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15, bao gồm:
    • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
    • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
    • Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập.
  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, hình thức khai thuế, nộp thuế, có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021.

Nghị định có hiệu lực thi hành đồng thời với ngày có hiệu lực của Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15. Do đó, Nghị định số 92/2021/ND-CP đã có hiệu lực vào ngày 19 tháng 10 năm 2021.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.