Chính Phủ bổ sung thêm đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Chính Phủ bổ sung thêm đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Chính Phủ bổ sung thêm đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung đối tượng doanh nghiệp được ưu đãi thuế TNDN khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, thực hiện trước ngày 01/01/2015;
 • Đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo Luật sửa đổi các luật về thuế 2014;
 • Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Nghị định 57/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/6/2021.

2. Chính phủ ban hành Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng 

Ngày 10/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, trong đó có giải thích rõ khái niệm thông tin tín dụng và các loại thông tin tín dụng được phép thu thập.

Nghị Định quy định:

 • Thông tin tín dụng là dữ liệu, số liệu, dữ kiện liên quan của khách hàng vay tại tổ chức tham gia của công ty thông tin tín dụng;
 • Thông tin định danh là thông tin định danh khách hàng vay theo quy định của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Thông tin tiêu cực về khách hàng vay là thông tin tín dụng về nợ xấu, vi phạm nghĩa vụ thanh toán, vi phạm pháp luật, bị khởi kiện, bị khởi tố và các thông tin bất lợi khác ảnh hưởng đến kết quả đánh giá khách hàng vay.

Theo khoản 2 Điều 18 của Nghị Định, thông tin tín dụng được phép thu thập bao gồm:

 • Thông tin định danh của khách hàng vay, người có liên quan của khách hàng vay theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Thông tin về lịch sử cấp tín dụng, thuê tài sản, mua hàng trả chậm, trả dần, cầm đồ;
 • Thông tin về lịch sử trả nợ, số tiền đã đến hạn hoặc chưa đến hạn, thời hạn phải trả, hạn mức tín dụng, nhóm nợ, việc bán nợ, thực hiện cam kết ngoại bảng và kết quả chấm điểm xếp hạng của khách hàng vay;
 • Thông tin về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay;
 • Các thông tin liên quan khác bảo đảm không vi phạm quyền hợp pháp của khách hàng vay, không bao gồm thông tin về khách hàng vay thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Nghị định 58/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2021 va thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP và Nghị định 57/2016/NĐ-CP.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.