Thư cập nhật nhanh thông tin pháp lý tháng 9, 2020

Thư cập nhật nhanh thông tin pháp lý tháng 9, 2020

1/ Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Vào ngày 25/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2020.

Nghị định này áp dụng đối với người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế, bao gồm doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Theo nội dung Nghị định, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020.

Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020, bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định hiện hành.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đối loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản (gọi chung là thay đổi doanh nghiệp) trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2020 được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 chia (:) cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 nhân (x) với 12 tháng.

Việc thay đổi doanh nghiệp trong tháng thì thời gian hoạt động được tính đủ tháng.

Trường hợp tổng doanh thu dự kiến trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp tạm nộp 70% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý.

Kết thúc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, trường hợp tổng doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp thực hiện kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020 khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 116/2020/QH14 có hiệu lực thi hành và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

2/ Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 10 năm 2020

Vào ngày 14/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2020/NĐ-QĐ quy định về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Theo Nghị định này, Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo (DoNotCall) đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Người quảng cáo, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet không được phép gọi điện thoại quảng cáo, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong Danh sách không quảng cáo.

Nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo được quy định như sau:

 • Không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo hoặc Người sử dụng không đồng ý nhận quảng cáo trước đó;
 • Đối với quảng cáo qua tin nhắn và đối với số điện thoại ngoài Danh sách không quảng cáo, Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo;
 • Trường hợp Người sử dụng từ chối nhận quảng cáo hoặc không trả lời sau khi nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên, Người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nào đến số điện thoại đó;
 • Phải chấm dứt việc gửi đến Người sử dụng nhận các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo hoặc thực hiện gọi điện thoại quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của Người sử dụng;
 • Mỗi Người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng;
 • Chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng;
 • Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo;
 • Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh và không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo. 

Nghị định 91/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực vào ngày 01/10/2020. 

3/ Bộ Công thương đã ban hành Công văn số 7088/BCT-ĐL về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà 

Sau Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam và Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời, để đảm bảo phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) theo đúng tinh thần của Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Công thương hướng dẫn cụ thể các vấn đề sau:

1. Về hệ thống ĐMTMN:

Hệ thống ĐMTMN được định nghĩa tại khoản 5 Điều 3 Quyết định 13 phải được lắp đặt trên mái nhà của các công trình xây dựng có công năng độc lập, trong đó:

(i) Công trình xây dựng (bao gồm xây mới, cải tạo, sữa chữa) được đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, môi trường,….;

(ii) Mái nhà của công trình xây dựng là mái của nhà, mái của kết cấu dạng nhà, cần phù hợp với công năng, mục đích sử dụng của công trình xây dựng.

2. Hướng dẫn một số trường hợp cụ thể: 

 • Hệ thống ĐMTMN trên mái nhà của công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khác:

Các chủ trang trại chăn nuôi, trồng trọt có trách nhiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Công trình xây dựng trang trại phải có mái nhà phù hợp với công năng, loại hình trang trại.

 • Nhiều hệ thống ĐMTMN có tổng công suất trên 01 MW (mỗi hệ thống có công suất không quá 01 MW) trên 01 địa điểm (trên cùng một mảnh đất hoặc mái nhà khu công nghiệp) được đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp, của một hoặc nhiều nhà đầu tư; trường hợp một chủ đầu tư mua lại nhiều hệ thống ĐMTMN nằm liền kề nhau, có tổng công suất trên 01 MW: 

Mỗi hệ thống ĐMTMN được ký hợp đồng mua bán điện riêng biệt và được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực. Tổ chức, cá nhân mua lại được kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong Hợp đồng mua bán điện mà các chủ đầu tư trước đã ký nhưng phải thực hiện thủ tục chuyển chủ thể hợp đồng và không được gộp các Hợp đồng mua bán điện hệ thống ĐMTMN thành một hợp đồng.

(i) Trường hợp chủ đầu tư tận dụng mái nhà của văn phòng làm việc, nhà điều hành, nhà bếp, nhà nghỉ, nhà để xe của nhân viên, nhà xưởng, nhà kho chứa vật liệu, trong khuôn viên dự án điện mặt trời, nhà máy thủy điện, nhiệt điện để đầu tư điện mặt trời mái nhà và đề nghị lắp công tơ riêng, ký hợp đồng mua bán điện cho hệ thống ĐMTMN:

EVN được thực hiện ký hợp đồng mua bán điện nếu thấy phù hợp với quy định về hệ thống ĐMTMN tại Quyết định 13 và Thông tư 18.

(ii) Trường hợp hệ thống điện mặt trời có công suất không quá 01 MW và không lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng có công năng độc lập; trường hợp hệ thống điện mặt trời của trang trại chăn nuôi, trồng trọt,… với công suất trên 01 MW hoặc trên 1,25 MWp; trường hợp hệ thống điện mặt trời đấu nối vào cấp điện áp trên 35 kV:

Các trường hợp này không được áp dụng giá bán điện đối với hệ thống ĐMTMN theo quy định tại Quyết định 13.

(iii) Các kiến nghị ưu đãi đối với trường hợp lắp đặt điện mặt trời mái nhà có công suất lớn hơn 01 MW; đầm nuôi trồng thủy hải sản, trang trại trồng trọt, chăn nuôi,… có nhu cầu sử dụng chính tấm quang điện làm mái:

Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, đề xuất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét để có cơ chế phù hợp với tình hình thực tiễn, áp dụng sau năm 2020.

3. Vai trò của EVN:

 • Hướng dẫn các đơn vị điện lực thực hiện đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện hệ thống ĐMTMN theo đúng Quyết định 13 và Thông tư 18.
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo các hệ thống ĐMTMN được đấu nối phù hợp với quy định, không gây quá tải lên hệ thống lưới điện hạ áp và cao áp hiện hữu.
 • Yêu cầu chủ đầu tư hệ thống ĐMTMN có bản cam kết tự chịu trách nhiệm về công trình phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn, quy định của pháp luật hiện hành. Đối với hệ thống ĐMTMN của công trình trang trại, yêu cầu chủ đầu tư bổ sung xác nhận của UBND cấp xã hoặc huyện về việc khai báo xây dựng trang trại trong hồ sơ đăng ký/thỏa thuận đấu nối điện hoặc hợp đồng mua bán điện.
 • Gửi văn bản đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để kiến nghị về các vướng mắc liên quan đến điều kiện kinh doanh, quản lý thuế, hóa đơn của các đối tượng có hệ thống ĐMTMN.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
This site is registered on wpml.org as a development site.