Cập nhật Nghị định mới số 37/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cập nhật Nghị định mới số 37/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

1| Cập nhật Nghị định mới số 37/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 37/2020/NĐ-CP quy định về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (“Nghị định 118”), có hiệu thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại đó bổ sung thêm 04 ngành nghề vào Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư:

 • Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cho 04 ngành, nghề nêu trên sẽ bắt đầu được hưởng các ưu đãi đầu tư kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2020, cụ thể:

 • Các ưu đãi, hỗ trợ dành chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa có thể bao gồm các hình thức hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán, hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.
 • Riêng đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung, và doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng cho chuỗi sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được hưởng thêm các hỗ trợ sau đây:
  • Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật;
  • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; và
  • Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2| Cục Sở Hữu Trí Tuệ ra thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với các sáng chế cho các cá nhân

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020, vào ngày 15 tháng 5 năm 2020, Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam đã ra Thông báo số 5360/SHTT-NĐHT ghi nhận các đối tượng được Cục Sở Hữu Trí Tuệ hỗ trợ đăng ký quốc tế và các nội dung hỗ trợ. Cụ thể:

Về đối tượng được hỗ trợ

Các cá nhân Việt Nam là chủ đơn có giải pháp kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế;
 • Có khả năng áp dụng vào thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Chưa được hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước để đăng ký sáng chế quốc tế; và
 • Đã nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/5/2020.

Về nội dung được hỗ trợ

 • Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, quy định chung và các tài liệu để nộp đơn đăng ký quốc tế đối với sáng chế;
 • Hiệu chỉnh Bản mô tả cho phù hợp khi nộp đơn ở pha quốc tế và dịch Bản mô tả sang tiếng Anh;
 • Chuẩn bị các loại tài liệu, điền thông tin tờ khai theo quy định;
 • Phí đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam; và
 • Nộp đơn đăng ký sáng chế đến Văn Phòng Quốc Tế theo Hiệp Ước hợp tác sáng chế (PCT) ở pha quốc tế.

Kinh phí hỗ trợ

Hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện việc nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế (tối đa 60 triệu đồng/giải pháp). Phần kinh phí còn lại các cá nhân tham gia chịu trách nhiệm đối ứng.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.