Bản tin pháp lý tháng 1 năm 2022

Bản tin pháp lý tháng 1 năm 2022

1. Giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/06/2022.

So với Thông tư 47/2021/TT-BTC trước đó, Thông tư 120/2021/TT-BTC bổ sung thêm một vài khoản phí, lệ phí vào danh mục các khoản phí, lệ phí được giảm, bao gồm:

 • Giảm 50% đối với lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng;
 • Giảm 50% phí, lệ phí sở hữu công nghiệp;
 • Giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa;
 • Giảm 20% đối với phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt đất (Mạng viễn thông di động mặt đất nhắn tin dùng riêng và Mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động, mạng viễn thông di động mặt đất trung kế).

Ngoài ra, lệ phí cấp Căn cước công dân quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài quy định tại Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC sẽ tiếp tục được giảm 50% cho đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2022.

2. Chứng từ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu viện trợ, quà biếu, quà tặng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 

Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 121/2021/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19. Theo đó, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu viện trợ, quà biếu, quà tặng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bao gồm:

 • Tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh đối với hàng hóa nhập khẩu;
 • Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
  • Đối với hàng hóa nhập khẩu viện trợ từ nhà tài trợ nước ngoài: Quyết định phê duyệt hoặc văn bản đồng ý tiếp nhận hàng hóa viện trợ từ nhà tài trợ nước ngoài để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 của cấp có thẩm quyền;
  • Đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng từ nước ngoài: Văn bản thỏa thuận biếu, tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng tổ chức, cá nhân Việt Nam để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 hoặc văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền về việc tiếp nhận hàng hóa biếu, tặng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19;
  • Đối với hàng hóa do tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu hàng hóa để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu, tặng phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Văn bản phê duyệt tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố.
 • Giấy phép nhập khẩu đối với trường hợp hàng hóa thuộc Danh mục phải có giấy phép nhập khẩu;
 • Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành đối với trường hợp hàng hóa thuộc Danh mục phải kiểm tra chuyên ngành;
 • Tờ khai xác nhận viện trợ có xác nhận của cơ quan Tài chính đối với hàng hóa do tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại;
 • Các chứng từ khác liên quan thuộc hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Ngoài ra, người khai hải quan phải nộp các văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu chưa hoàn chỉnh, các chứng từ còn lại có thể được nộp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh đối với hàng hóa nhập khẩu, cùng với tờ khai hải quan hoàn chỉnh.

Download the Legal update as a PDF here.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.