Apolat Legal khảo sát hỗ trợ Tổng cục hải quan về Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

Apolat Legal khảo sát hỗ trợ Tổng cục hải quan về Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

Trong tháng 4, Tổng cục Hải quan đã triển khai khảo sát về Chỉ số theo phương pháp của Ngân hàng thế giới (WB) nhằm nắm bắt được chính xác, cụ thể những thuận lợi, khó khăn, những nút thắt trong từng khâu, từng thủ tục của từng cơ quan, đơn vị trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa. Trên cơ sở đó Tổng cục hải quan sẽ đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp với Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan để cải thiện quy trình làm việc và các thủ tục hành chính để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị một cách tốt nhất.

Nhằm hưởng ứng điều đó, Apolat Legal đã có một số đóng góp và những hành động để hỗ trợ Tổng Cục Hải Quan lấy ý kiến từ các khách hàng của Apolat Legal với mong muốn góp phần cải thiện chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới và hoàn thiện quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu.

Send Contact
Call Us