Apolat Legal đã tư vấn và hỗ trợ một Nhà đầu tư Nhật Bản hoàn thành thực hiện giao dịch M&A mua lại một Công ty Việt Nam

Apolat Legal đã tư vấn và hỗ trợ một Nhà đầu tư Nhật Bản hoàn thành thực hiện giao dịch M&A mua lại một Công ty Việt Nam

Apolat Legal đã tư vấn và hỗ trợ một Nhà đầu tư Nhật Bản hoàn thành thực hiện giao dịch M&A mua lại một Công ty Việt Nam hoạt động phân phối rượu, dịch vụ việc làm và bán buốn các sản phẩm Nhật Bản.

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ, với vai trò là đơn vị tư vấn pháp lý chủ chốt của Khách Hàng, Apolat Legal đã tư vấn để rà soát thỏa thuận chuyển nhượng vốn, và đảm bảo Khách Hàng tuân thủ các điều kiện chuyển nhượng và quy định pháp luật để nhận được chấp thuận mua vốn từ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Apolat Legal đã thực hiện công việc một cách cẩn trọng, phù hợp với mục tiêu và lợi ích của Khách Hàng. Apolat Legal cũng luôn kịp thời cập nhật cho Khách Hàng tiến trình các công việc kèm theo ý kiến tư vấn và đề xuất thích hợp để phòng tránh rủ ro tiềm tàng hoặc giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc.