Bản tin pháp lý ngày 19/04/2021

Bản tin pháp lý ngày 19/04/2021

1. Xác định các chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 

Vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2021-NĐ-CP hướng dẫn về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ theo quy định dưới đây:

 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;
 • Cơ sở y tế;
 • Đơn vị lực lượng vũ trang;
 • Đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung;
 • Cơ sở giáo dục;
 • Cơ quan báo chí;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở trung ương và địa phương;
 • Cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ;
 • Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp;
 • Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia;
 • Quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 44/2021 hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ, kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ.

Nghị định 44/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và năm 2021 

2. Các mẫu văn bản, báo cáo mới liên quan đến hoạt động đầu tư ở Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư 

Vào ngày 09/04/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định các mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư ở Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Theo đó, các biểu mẫu được ban hành căn cứ vào quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Nghị định 86/2017/ND-CP bao gồm:

 • Mẫu văn bản, báo cáo áp dụng đối với nhà đầu tư;
 • Mẫu văn bản, báo cáo áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư;
 • Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài;
 • Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư.

Thông tư còn hướng dẫn ký các văn bản, báo cáo như sau:

 • Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam: trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư; sau khi thành lập tổ chức kinh tế, người đại điện có thẩm quyền theo pháp luật của tổ chức kinh tế ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.
 • Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam: nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và người đại điện có thẩm quyền theo pháp luật của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cùng ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.
 • Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam: các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư.
 • Nhà đầu tư quy định tại Điều 68 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đăng ký đầu tư ra nước ngoài ký các văn bản và báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Thông tư 31/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực vào ngày ký, ngày 09 tháng 4 năm 2021, thay thế Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT.

3. Sửa đổi thủ tục cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư

Vào ngày 26/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2021/ND-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở, trong đó sửa đổi bổ sung Điều 37 về thủ tục cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. Một số điểm đáng chú ý gồm:

 • Theo đó, trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định thì Ban Quản trị nhà chung cư có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh nơi có nhà chung cư yêu cầu chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định. Sau khi xem xét thông tin do tổ chức tín dụng cung cấp về số tài khoản và số tiền trong tài khoản tiền gửi của Chủ Đầu tư, UBND cấp tỉnh ra quyết định cưỡng chế. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm chuyển khoản phí này sang tài khoản do Ban quản trị nhà chung cư lập để quản lý và sử dụng theo pháp luật.
 • Trường hợp trong tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì của chủ đầu tư không còn đủ hoặc không còn kinh phí để bàn giao, UBND cấp tỉnh có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư và số tiền trong tài khoản này. Sau khi xem xét thông tin do tổ chức tín dụng cung cấp, UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí từ tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư để chuyển giao cho Ban Quản trị nhà chung cư. Kể từ ngày nhận được Quyết định cưỡng chế, tổ chức tín dụng có trách nhiệm chuyển tiền từ tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư sang tài khoản của Ban quản trị nhà chung cư theo đúng số tiền ghi trong Quyết định cưỡng chế.
 • Trường hợp chủ đầu tư có tài khoản kinh doanh nhưng không còn tiền hoặc không còn đủ tiền để khấu trừ, UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối với cơ quan công an và cơ quan liên quan kiểm tra, xác định cụ thể diện tích nhà, đất của chủ đầu tư tại dự án nơi có nhà chung cư hoặc tại dự án khác để thực hiện việc kê biên và tổ chức bán đấu giá, thu hồi kinh phí bảo trì.

Trong quá trình thực hiện cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban Quản trị nhà chung cư, nếu phát hiện chủ đầu tư có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, UBND cấp tỉnh yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghị định 30/2021/ND-CP có hiệu lực vào ngày ký ngày 26/03/2021.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Send Contact
Call Us
Zalo
This site is registered on wpml.org as a development site.