WORKSHOP: SINGAPORE INVESTMENT – THE PROMISED LAND FOR VIETNAMESE ENTERPRISES

On August 21, Lawyer Pham Hong Manh represented Apolat Legal with Mr. Philip Phung is currently the Regional Director of Vietnam Chamber of Commerce Singapore (VietCham) in Vietnam having a conversation about investing in Singapore, the topic is very much interested from businesses and even those large and small investors in Vietnam.
Vào ngày 21/8, Luật sư Phạm Hồng Mạnh đại diện Apolat Legal cùng Mr. Philip Phung hiện đang là Giám đốc Khu vực của Vietnam Chamber of Commerce Singapore (VietCham) tại Việt Nam đã có một buổi trò chuyện về đầu tư vào Singapore , chủ đề hiện rất được nhiều sự quan tâm từ những doanh nghiệp và cả những nhà đầu tư lớn nhỏ tại Việt Nam.
 

The first speech was discussed by Lawyer Pham Hong Manh on legal issues when investing abroad, especially Singapore. Accordingly, the guests have the opportunity to access useful information on Vietnamese law on foreign investment including: steps to invest abroad, conditions and regulations to be prepared for investors, the regulations that need to be followed in the investment process, the legal risks may be encountered during the investment process.
Bài diễn thuyết đầu tiên được Luật sư Phạm Hồng Mạnh thảo luận về các vấn đề liên quan đến pháp lý khi đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là Singapore. Theo đó, khách mời có cơ hội được tiếp cận những thông tin bổ ích về pháp luật Việt Nam quy định về việc đầu tư ra nước ngoài bao gồm:  các bước đầu tư ra nước ngoài, những điều kiện và những quy định cần chuẩn bị đối với nhà đầu tư, những quy định cần tuân thủ trong qua trình đầu tư ra nước ngoài, những rủi ro pháp lý có thể gặp phải trong quá trình đầu tư ra nước ngoài.
 

Our partner, Mr. Philip Phung pointed out things to consider during the process of registering business in Singapore, how to invest and optimize costs & profits through the Singapore gateway, and what needs to be done. Another note to seize investment opportunities abroad, ...
Đối tác của chúng tôi, Mr. Philip Phung đã chỉ rõ những điều cần lưu ý trong quá trình làm thủ tục đăng kí doanh nghiệp tại Singapore, làm thế nào để đầu tư và tối ưu hoá chi phí & lợi nhuận doanh nghiệp thông qua cửa ngõ Singapore, và những điều cần lưu ý khác để nắm bắt cơ hội đầu tư ra nước ngoài,…
 

The workshop took place with positive attention from questions and debates from the guests. Apolat Legal is proud to bring information and comprehensive.
Hội thảo diễn ra đã nhận được sự quan tâm tích cực từ những câu hỏi, tranh luận từ các khách mời. Apolat Legal tự hào đã đem lại cho hội thảo nhiều thông tin và toàn diện.