WORKSHOP ON LEGAL HEALTH CHECK


Senior Partner – Le Tien Dat of Apolat Legal hosted a workshop on 05 September 2019 to control legal risks in local and foreign enterprises.
Luật sư Cao Cấp – Lê Tiến Đạt của Apolat Legal là diễn giả tại một buổi hội thảo vào ngày 05/9/2019 về kiểm soát được các rủi ro liên quan đến pháp lý đối với các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.


Workshop was organized by Apolat Legal to help enterprises realize the importance of legal health check, how to control cost effectively when your enterprise wants to find solutions to legal issues? In particular, answer the questions and the problems of enterprises in both the normal business and M&A deal.
Workshop do Apolat Legal tổ chức nhằm giúp ích cho các doanh nghiệp nhận thấy được tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro pháp lý định kỳ, làm sao để kiểm soát chi phí hiệu quả khi doanh nghiệp bạn muốn tìm giải pháp cho những vấn đề pháp lý? và đặc biệt sẽ giải quyết những thắc mắc, vấn đề hay gặp phải của các doanh nghiệp trong cả hoạt động kinh doanh thông thường và giao dịch mua bán và sáp nhập công ty (M&A).


Lawyer Le Tien Dat 10 years of experience at the leading law firm in Vietnam specializing in areas such as corporate law, mergers and acquisitions, real estate projects, construction, investment projects in the field of energy and public technology, maritime disputes, buying and selling international goods.
Luật sư Lê Tiến Đạt 10 năm kinh nghiệm tại hãng luật hàng đầu Việt Nam chuyên về lĩnh vực như pháp luật doanh nghiệp, mua bán và sát nhập công ty, các dự án bất động sản, xây dựng, dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ, các tranh chấp hàng hải, mua bán hàng hóa quốc tế.


For further information or support, please feel free to contact us at: info@apolatlegal.com or dat.le@apolatlegal.com
Để có thêm thông tin hoặc hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ chúng tôi tại: info@apolatlegal.com hoặc dat.le@apolatlegal.com