Notable deals

  • Advising on business structure for Apartment Building Project of Coastal Living Land/Đơn vị tư vấn pháp lý chính về cấu trúc giao dịch của dự án kinh doanh căn hộ chung cư cho Coastal Living Land:

Apolat Legal advice on the structure of transaction and conditions to operate a real estate development project under the management of Coastal Living Land, which builds and sales commercial apartment building in Ba Ria - Vung Tau Province, from the stage of dealing with brokerage until working with customer, and competent authorities; and prepare the transaction documents according to the structure advised as well as proceeding administrative procedures at competent authorities for approvals for transaction documents.

Apolat Legal đã tư vấn về cấu trúc giao dịch và điều kiện để vận hành một dự án phát triển bất động sản thuộc quyền quản lý của Coastal Living Lang, xây dựng và kinh doanh các căn hộ thương mại tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ giai đoạn thương lượng với các bên môi giới đến khi làm việc với khách hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời chuẩn bị các tài liệu giao dịch theo cấu trúc đã tư vấn cũng như tiến hành các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin phê duyệt đối với các tài liệu chuyển nhượng bắt buộc.

 

  • Advising on a M&A deal in manufacturing sector/ Một giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) thành công trong lĩnh vực sản xuất

Apolat Legal acted as the legal advisor for Shi Dao Na Limited on the legal due diligence and its acquisition deal of whole charter capital in Saigon Estate Company Limited, a manufacturing and trading company of garment products in Vietnam.  

Apolat Legal đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho Shi Dao Na Limited về thẩm định pháp lý và thỏa thuận mua lại toàn bộ vốn điều lệ trong Công ty TNHH Saigon Estate, một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm may mặc tại Việt Nam.

 

  • Advising on a successful M&A deal in financial sector/ Một giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) thành công trong lĩnh vực tài chính

Apolat Legal had a major role as a legal advisory for the shareholders of Thang Long Fund Management JSC in the M&A deal of selling the company’s shares to FIDES Company – Korea.

Apolat Legal đóng vai trò đơn vị cố vấn pháp lý cho cổ đông của Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thăng Long trong giao dịch M&A bán lại công ty cho Công ty FIDES Hàn Quốc.

                                             

  • Advising on copyright dispute between a famous singer and the Vietnam biggest online music streaming site/ Tư vấn giải quyết tranh chấp quyền tác giả giữa một ca sỹ nổi tiếng và trang web phát nhạc lớn nhất Việt Nam
 
Apolat Legal provides legal advice to protect the rights and legal interest of Duy Manh singer in claiming the music royalties from Zing MP3.

Apolat Legal đóng vai trò là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ca sĩ Duy Mạnh kiện đòi tiền bản quyền âm nhạc của Zing MP3.

 

  • Advising on settlement of State properties/ Tư vấn về sắp xếp tài sản Nhà nước

Apolat Legal had major role as legal advisory along with Sagonap Valuation Company to advise Can Tho Office of Commissioner on their activities of reconstruction, trading, auction, leasing properties of their sub-company – CATACO Company, which currently operates the biggest hotels and restaurants chains in Can Tho included Tay Do Hotel, Cuu Long Hotel, Cuu Long River Restaurant.

Apolat Legal đóng vai trò là đơn vị cố vấn pháp lý cùng với Công ty thẩm định giá Sagonap để tư vấn cho Văn Phòng Thành Ủy Cần Thơ tái cấu trúc, mua bán, đấu giá, cho thuê tài sản Công ty con của VPTU Cần Thơ là Công ty CATACO, đang kinh doanh hệ thống khách sạn lớn nhất Cần Thơ gồm Khách Sạn Tây Đô, Khách Sạn Cửu Long, Nhà hàng Cửu Long River.
 

  • Advising on the acquisition and development of power investment projects/ Tư vấn mua lại và phát triển các dự án đầu tư năng lượng

Apolat Legal had major role as legal advisory for An Gia Travel Service Trading Company Limited (The Buyer) in purchasing a Solar Energy Project in Binh Thuan Province.

Apolat Legal also had major role as legal advisory for CSUNPOWER Holding HK Limited (Hong Kong) in establishing a new 100% subsidiary Company in Hanoi City to provide the services related to investment, construction, renewable energy and running a Solar Power Plant Project in other to-be-decided province of Vietnam

Apolat Legal đóng vai trò đơn vị cố vấn pháp lý cho Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch An Gia  (Bên Mua) trong yêu cầu nhận chuyển nhượng dự án Điện Năng lượng mặt trời. tại tỉnh Bình Thuận.

Apolat Legal cũng đóng vai trò đơn vị cố vấn pháp lý cho CSUNPOWER Holding HK Limited (Hong Kong) trong yêu cầu thành lập một công ty tại thành phố Hà Nội để cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư, xây dựng, năng lượng tái tạo và vận hành dự án nhà máy điện mặt trời tại tỉnh/thành phố khác được chỉ định tại Việt Nam.
 

  •  Advising on gas distribution/ Tư vấn về phân phối Gas

Apolat Legal acted as the legal advisor for the shareholders of Five Star Gas Joint Stock Company, a company has a gas distribution network in the markets of Ho Chi Minh City, Binh Duong province and Dong Nai province,in the shares transaction and calling for a foreign investor in the Company's project.

Apolat Legal đóng vai trò cố vấn cho các cổ đông của Công ty Cổ Phần Gas Năm Sao, một công ty có mạng lưới phân phối Gas tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai, trong các giao dịch chuyển nhượng cổ phần và kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài trong các dự án của Công ty.

 

  • Advising on investment and establishment of a industrial zone infrastructure development company/ Tư vấn về đầu tư và thành lập công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Apolat Legal acted as the sole legal advisory which applied for the project known as Construction Investment and Infrastructure Business of Light Industries Zone Hoa Binh – Binh Phuoc in Quang Ngai Province for DaeYoung Company (Korean Investment)

Apolat Legal đóng vai trò là đơn vị cố vấn pháp lý duy nhất để xin cấp phép thực hiện dự án Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Kết Cấu Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Nhẹ Bình Hòa – Bình Phước tại Tỉnh Quảng Ngãi cho Công ty DaeYoung (Vốn đầu tư Hàn Quốc).

 

  • Advising on a successful M&A deal in water treatment and supply sector/ Giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) thành công trong lĩnh vực xử lý và cung cấp nước

Apolat Legal acts as the consultant for Phu My Vinh, a Vietnamese company whose primary businesses are exploiting, treating and supplying water, in dealing with a Malaysian Water Company for selling shares of Phu My Vinh Company (the owner of two water plant in Long An Province). 

Apolat Legal là đơn vị tư vấn cho Phú Mỹ Vinh, một công ty khai thác, xử lý và cung cấp nước, trong việc thương lượng với một công ty cung cấp nước Malaysia để chuyển nhượng cổ phần của công ty Phú Mỹ Vinh (hiện đang là chủ sở hữu của hai nhà máy xử lý nước tại Long An).