MONTHLY LEGAL UPDATE 4/9/2019

I. REMARKABLE LEGISLATIONS WHICH HAS EFFECTIVE DATE IN SEPTEMBER 2019
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐÁNG LƯU Ý CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 9 NĂM 2019


1/ Conditions in the business of karaoke and nightclubs services
Các điều kiện trong việc kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường


This Decree shall be applied with Vietnamese and foreign businesses, enterprises operating karaoke, nightclubs; other agencies, organizations, individuals who are involved in the karaoke, nightclub operations.
Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam và nước ngoài kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

This Decree stipulates the detail conditions for operating karaoke and night clubs as follows:
Nghị định này quy định chi tiết điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ vũ trường như sau:


- For operating the karaoke service:        
Đối với kinh doanh dịch vụ karaoke:


+Enterprises or businesses must be established under the legislation;            
Doanh nghiệp hoặc hộ gia đình phải được thành lập theo quy định của pháp luật;


+Ensure fire safety, public security and order as specified in Decree No. 96/2016/ND-CP dated July 01, 2016 of the Government on security, order conditions of conditional business lines;          
Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;


+Have singing rooms with usable areas of 20 square meters or larger, excluding the auxiliary works;            
Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ;


+Ensure no door locks or alarming devices (except fire alarm) are installed inside the singing rooms.          
Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).


- For operating the night club:       
Đối với kinh doanh dịch vụ vũ trường:


+Enterprises or businesses must be established under the legislation;          
 Doanh nghiệp hoặc hộ gia đình phải được thành lập theo quy định của pháp luật;


+Ensure fire safety, public security and order as specified in Decree No. 96/2016/ND-CP dated July 01, 2016 of the Government on security, order conditions of conditional business lines;            
Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

+Have a usable area of 80 square meters or larger, excluding the auxiliary works;            
Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ;


+Ensure no door locks or alarming devices (except fire alarm) are installed inside the singing rooms;            
Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ);


+Be located at least 200 meters away from schools, hospitals, religious establishments, cultural – historical heritage.
Địa điểm kinh doanh vũ trường phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200m trở lên.

Besides that, this Decree also stipulates that the enterprises or the businesses which operates in karaoke service must not operate from 00AM to 08AM. For the enterprises or the businesses which operates in night club service, must not operate from 02AM to 08AM.
Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định việc doanh nghiệp hoặc hộ gia đình kinh doanh dịch vụ karaoke phải đảm bảo không hoạt động trong khung giờ từ 00 giờ sáng đến 08 giờ sáng. Đối với doanh nghiệp hoặc hộ gia đình kinh doanh dịch vụ vũ trường phải đảm bảo không hoạt động trong khung giờ từ 02 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

Decree No. 54/2019/ND-CP comes into effect on September 1st, 2019.
Nghị định 54/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành vào ngày 01/09/2019.

2/ Direct investment capital bank account in Vietnam (DICA)
Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (DICA)


Circular No. 06/2019/TT-NHNN issued on June 26th, 2019 by the State Bank of Vietnam guiding the foreign exchange management for the foreign direct investment in Vietnam.
Thông tư 06/2019/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành ngày 26/06/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.


This Circular shall be applied to enterprises with foreign direct investment, foreign investors, Vietnamese investors in the enterprises have foreign direct investment capital, foreign investors participating in business cooperation contracts (hereinafter referred to as BCC), foreign investors participate in investment contracts in the form of public-private partnerships (hereinafter referred to as PPP), organizations, individuals related to foreign direct investment activities in Vietnam.
Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC), nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi là PPP), các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

According to this Circular, enterprises include (i) enterprise which established in the form of Investment in establishment of a business organization, in which the Foreign Investors are members or shareholders, and it is required to have the Investment Registration Certificate in accordance with the law on invest; (ii) Enterprise which are not required to have the Investment Registration Certificate but 51% of its charter capital or more is held by Foreign Investors; and (iii) Project Management Enterprise established by the Foreign Investors to implement the PPP project in accordance with investment law are deemed as enterprises with foreign direct investment and shall open a direct investment account in an authorized bank (DICA).
Theo Thông Tư này, doanh nghiệp gồm (i) Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; (ii) Doanh nghiệp không thuộc trường hợp xin cấp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên; (iii) Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư được xem là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và sẽ thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một ngân hàng được phép (DICA).

In cases, the following enterprises which have opened a direct investment account, have to close such account, and at the same time the foreign investors who are non-resident own the shares, contribution capital in the enterprise open an indirect investment account under the regulations of foreign exchange:
Trường hợp các doanh nghiệp sau đây đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải thực hiện đóng tài khoản này, đồng thời nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú sở hữu cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp đó thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp theo quy định về quản lý ngoại hối:


-The enterprise which has the foreign investors own under 51% of its charter capital, except it is required to obtain the Investment Registration Certificate under the regulations of the investment laws;          
Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu dưới 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp, trừ trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;


-The enterprise which is not required to have the Investment Registration Certificate but has the demand to have one and obtained the Investment Registration Certificate from the Competent Authority in accordance with the regulations of the investment laws;        
Doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng có nhu cầu và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;


-The direct foreign investment enterprise has stocks listed on the stock exchanges or registered for trading on the Stock Exchange.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Circular No. 06/2019/TT-NHNN comes into effect on September 06th, 2019.
Thông tư số 06/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành vào ngày 06/09/2019.

II/ THE EXECUTED LEGISLATIONS IN AUGUST 2019
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG THÁNG 8 NĂM 2019

 
No.
STT
DOCUMENT TITLE
TÊN VĂN BẢN
EXECUTION DATE
NGÀY BAN HÀNH

 
EFFECTIVE DATE
NGÀY CÓ HIỆU LỰC
  1.  
Circular No. 48/2019/TT-BTC issued by the Ministry of Finance on guiding the appropriation and use of provisions for devaluation of inventories, loss of financial investments, bad receivable debts and warranty for products, goods, services and construction works at enterprises
Thông tư 48/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

 
08/08/2019 10/10/2019
  1.  
Circular No. 49/2019/TT-BTC issued by the Ministry of Finance on guiding the management and use of state budget funding to support the development of human resources for small and medium-sized enterprises.
Thông tư 49/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
08/08/2019 23/09/2019
  1.  
Circular No. 13/2019/TT-NHNN issued by the State Bank of Vietnam on amending the Circulars related to the licensing, organization and operation of credit institutions and branches of foreign banks
Thông tư 13/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành sửa đổi Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
21/08/2019 05/10/2019