Monthly Legal Update 07/2019

Remarkable Legislations which has effective date in july 2019 and the executed legislations in june 2019

I. REMARKABLE LEGISLATIONS WHICH HAS EFFECTIVE DATE IN JULY 2019
   CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐÁNG LƯU Ý CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 7 NĂM 2019

1/ The Competition Law No. 23/2018/QH14 was issued by the National Assembly on
     June 12th, 2018
    Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội ban hành vào ngày 12 tháng 6 năm 2018


This Law sets forth anti-competitive practices, economic concentration that causes or may cause anti-competitive effects on the market of Vietnam; unfair competition practices; competition legal proceedings; sanctions against violations of competition law; state management of competition.
Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.

Accordingly, the Competition Committee shall be the Competent Authority to initiate competition legal proceedings; control economic concentration; decide on exemptions for prohibited competition restriction agreements; handle complaints against settlement decisions and other duties as prescribed in this Law and other law provisions.
Theo đó, Ủy ban cạnh tranh sẽ là cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh; kiểm soát tập trung kinh tế; quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và quy định của luật khác có liên quan.

Pursuant to the Competition Law 2018, an enterprise shall be considered to hold a dominant position on the market if it has substantial market power or has market shares of 30% or more on the relevant market. Besides that, this Law also regulates a group of enterprises shall be considered to hold a dominant position on the market if they jointly cause anti-competitive effects and have substantial market power or their total market shares fall into one of the following cases:
Theo Luật Cạnh Tranh 2018, doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có sức mạnh thị trường đáng kể hoặc có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan. Bên cạnh đó, Luật này cũng quy định nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và có sức mạnh thị trường đáng kể hoặc có tổng thị phần thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Two enterprises having the total market share of 50% or more on the relevant market;
  Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan;

 • Three enterprises having the total market share of 65% or more on the relevant market;
  Ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan;

 • Four enterprises having the total market share of 75% or more on the relevant market;
  Bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan;

 • At least five enterprises having the total market share of 85% or more on the relevant market;
  Năm doanh nghiệp trở lên có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan.

As definition in Competition Law 2018, “Relevant market” means the market of those products and/or services that are regarded as interchangeable by reason of their characteristics, intended use and prices in a specific geographical area with homogeneous conditions of competition, which is considerably differentiated from neighboring geographic areas. Besides, this Law also regulates the substantial market power of an enterprise or group of enterprises is determined based on some of the following factors:
Theo định nghĩa tại Luật Cạnh Tranh 2018, “Thị trường liên quan” là thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả trong khu vực địa lý cụ thể có các điều kiện cạnh tranh tương tự và có sự khác biệt đáng kể với các khu vực địa lý lân cận. Đồng thời, Luật này cũng quy định việc sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định căn cứ vào một số yếu tố sau đây:

 • Market shares of enterprises on the relevant market;
  Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan;

 • Financial strength and size of the enterprise;
  Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp;

 • Barriers to market entry and expansion to other enterprises;
  Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp khác;

 • Ability to obtain, assess, control the goods distribution/consumption market or sources of supply;
  Khả năng nắm giữ, tiếp cận, kiểm soát thị trường phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ hoặc nguồn cung hàng hóa, dịch vụ;

 • Advantages in technology and technical infrastructure;
  Lợi thế về công nghệ, hạ tầng kỹ thuật;

 • Right to own, obtain and assess infrastructure;
  Quyền sở hữu, nắm giữ, tiếp cận cơ sở hạ tầng;

 • Right to own or use subject matters of intellectual property;
  Quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

 • Ability to transfer to other sources of supply or demand associated with other goods and related services;
  Khả năng chuyển sang nguồn cung hoặc cầu đối với các hàng hóa, dịch vụ liên quan khác;

 • Factors in the sector that the enterprise runs the business.
  Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh.


This Competition Law 2018 comes into effect on July 01st, 2019.
Luật Cạnh Tranh 2018 có hiệu lực vào ngày 01/07/2019.

2/ Decree No. 40/2019/ND-CP issued on May 13th, 2019 by Government on amendments and supplements of articles of decrees detailed stipulating, guiding to implement Law on Environment          
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường


Decree No. 40/2019/ND-CP amends and supplements the regulations relating to assessment and approval for environmental impact assessment reports which were regulated in Decree No. 18/2015/ND-CP issued on date February 14th, 2015 of the Government regulates on the environmental protection planning, strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environmental protection plans.
Nghị định 40/2019/N-CP sửa đổi và bổ sung các quy định liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Decree No. 40/2019/ND-CP amends and supplements the regulations relating to management and improvement of environmental quality which were regulated in Decree No. 19/2015/ND-CP issued on February 14th, 2015 of the Government.
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc quản lý và cải thiện chất lượng môi trường tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

Decree No. 40/2019/ND-CP amends and supplements Decree No.38/2015/ND-CP issued on April 24th, 2015 of the Government regulates on management of waste and discarded materials. The amendments and supplements include the regulations on (i) hazardous waste treatment license; (ii) responsibilities in inspection and monitoring of waste discharges and waste disposal; (iii) conditions for environmental protection in importing discarded material for manufacture.
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2015/NĐ-CP vào ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu. Các sửa đổi, bổ sung bao gồm các quy định liên quan đến (i) giấy phép xử lý chất thải nguy hại; (ii) trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc xả thải và xử lý chất thải; (iii) điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Decree No. 40/2019/ND-CP amends and supplements Decree No.127/2014/ND-CP issued on December 31st, 2014 of the Government regulates on the requirements applicable to environmental monitoring service activities. The amendments and supplements include the regulations on (i) the requirements for eligibility for environmental monitoring service Licensing regarding field monitoring; (ii) the requirements for issuance of License of eligibility for environmental monitoring service with regard to environmental analysis; (iii) the modification of environmental monitoring service activities.
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Các sửa đổi, bổ sung bao gồm các quy định liên quan đến (i) điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường; (ii) điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường; (iii) thay đổi nội dung liên quan đến điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Decree No. 40/2019/ND-CP comes into effect on July 01st, 2019.
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 01/07/2019.


II/ THE EXECUTED LEGISLATIONS IN JUNE 2019
     CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG THÁNG 6 NĂM 2019

 

No.
STT
DOCUMENT TITLE
TÊN VĂN BẢN
EXECUTION DATE
NGÀY BAN HÀNH

 
EFFECTIVE DATE
NGÀY CÓ HIỆU LỰC
1. Decree No. 48/2019/ND-CP of the Government regulates on management of operation of vehicles used for underwater amusement
Nghị định 48/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
 
05/06/2019 15/08/2019
2. Decree No. 51/2019/ND-CP of the Government regulates on prescribing administrative fines for violations arising from scientific and technological activities, and technology transfer
Nghị định 51/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
 
13/06/2019 01/08/2019
3. Decree No. 54/2019/ND-CP of the Government regulates on the business of karaoke service, dance club service
Nghị định 54/2019/NĐ-CP của Chính phù quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
 
19/06/2019 01/09/2019
4. Decree No. 55/2019/ND-CP of the Government regulates on legal support for small and medium enterprises
Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phù quy định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 
24/06/2019 16/08/2019
5. Circular No.32/VBHN-BTC of the Ministry of Finance regulates on guiding the Decree No.67,2011/ND-CP dated August 08th 2011 of the Government which regulates on detailing and guiding the implementation of several articles of Law on Environmental protection tax
Thông tư 32/VBHN-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường
 
17/06/2019 17/06/2019
6. Circular No. 05/2019/TT-NHNN abolishes some legal documents issued or jointly issued by the Governor of the State Bank of Vietnam
Thông tư 05/2019/TT-NHNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành
 
24/06/2019 09/08/2019
7. Circular No. 08/2019/TT-BCT of the Ministry of Industry and Trade regulates on the the import of dried tobacco and rice leaves originating from the Kingdom of Cambodia under tariff quotas for 2019 and 2020
Thông tư 08/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020
26/06/2019 12/08/2019