LETTER OF QUICK LEGAL UPDATE 19/8/2019

1. New guidance on direct investment capital bank account in Vietnam (DICA)
Hướng dẫn mới về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (DICA)

Circular No. 06/2019/TT-NHNN issued on June 26th, 2019 by the State Bank of Vietnam guiding the foreign exchange management for the foreign direct investment in Vietnam.
Thông tư 06/2019/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành ngày 26/06/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

This Circular shall be applied to enterprises with foreign direct investment, foreign investors, Vietnamese investors in the enterprises have foreign direct investment capital, foreign investors participating in business cooperation contracts (hereinafter referred to as BCC), foreign investors participate in investment contracts in the form of public-private partnerships (hereinafter referred to as PPP), organizations, individuals related to foreign direct investment activities in Vietnam.
Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC), nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi là PPP), các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

According to this Circular, enterprises include (i) enterprise which established in the form of Investment in establishment of a business organization, in which the Foreign Investors are members or shareholders, and it is required to have the Investment Registration Certificate in accordance with the law on invest; (ii) Enterprise which are not required to have the Investment Registration Certificate but 51% of its charter capital or more is held by Foreign Investors; and (iii) Project Management Enterprise established by the Foreign Investors to implement the PPP project in accordance with investment law are deemed as enterprises with foreign direct investment and shall open a direct investment account in an authorized bank (DICA).
Theo Thông Tư này, doanh nghiệp gồm (i) Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; (ii) Doanh nghiệp không thuộc trường hợp xin cấp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên; (iii) Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư được xem là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và sẽ thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một ngân hàng được phép (DICA).

In cases, the following enterprises which have opened a direct investment account, have to close such account, and at the same time the foreign investors who are non-resident own the shares, contribution capital in the enterprise open an indirect investment account under the regulations of foreign exchange:
Trường hợp các doanh nghiệp sau đây đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải thực hiện đóng tài khoản này, đồng thời nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú sở hữu cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp đó thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp theo quy định về quản lý ngoại hối:

- The enterprise which has the foreign investors own under 51% of its charter capital, except it is required to obtain the Investment Registration Certificate under the regulations of the investment laws;
Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu dưới 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp, trừ trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- The enterprise which is not required to have the Investment Registration Certificate but has the demand to have one and obtained the Investment Registration Certificate from the Competent Authority in accordance with the regulations of the investment laws;
Doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng có nhu cầu và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- The direct foreign investment enterprise has stocks listed on the stock exchanges or registered for trading on the Stock Exchange.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Circular No. 06/2019/TT-NHNN comes into effect on September 06th, 2019.
Thông tư số 06/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành vào ngày 06/09/2019.

2. Reducing fees  for New Company Registration 
Giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Circular No. 47/2019/TT-BTC issued on August 05th, 2019 by Ministry of Finance on amounts, collection, payment, management and use of fees for providing information about enterprises, charges for enterprise registration.
Thông tư số 47/2019/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 05/08/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

According to this Circular, entities eligible for fee, charge exemption include:
Theo Thông tư này, các đối tượng được miễn phí, lệ phí bao gồm:

- Enterprises supplementing and changing information due to administrative boundary changes shall be exempt from enterprise registration charges and fees for publication of business registration contents.
Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Register to dissolve enterprises, suspend business; termination of operation of branches, representative offices and business locations shall be exempt from enterprise registration charges;
Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

- Enterprises that make enterprise registration via electronic networks are exempt from enterprise registration charges;
Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

- State Agencies request to provide information for administration management are exempt from fees of providing enterprise information;
Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

- Small and medium enterprises converted from business households are exempted from enterprise registration charges and fees of providing enterprise information for the first time.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Fees, charges for enterprise registration are changed as follow:
Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp được thay đổi như sau:

- Charges for enterprise registration: 50,000 VND per registration;
Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 VNĐ/lần;

- Fees of publication of the contents of enterprise registration: 100,000 VND per registration.
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 VNĐ/lần.

Circular No. 47/2019/TT-BTC comes into effect on September 20th, 2019.
Thông tư 47/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/09/2019.  

We hope this short Letter of legal update would bring you useful information.
Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến cho bạn.

Best regards.
Trân trọng.