LETTER OF QUICK LEGAL UPDATE 30/7/2019

1. Law No.42/2019/QH14 issued by the National Assembly on June 14th, 2019 Amends, supplements the Articles of Law on Insurance Business and Law on Intellectual property. 
Luật số 42/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

The remarkable amendments and supplements which are relating to the Law on Insurance Business, include:
Các sửa đổi và bổ sung đáng lưu ý liên quan đến Luật Kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

- Supplement the concepts of the insurance auxiliary service and the business activities of  the insurance auxiliary service;         
Bổ sung khái niệm dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và các hoạt động kinh doanh thuộc dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;

- Supplement the regulations on the insurance auxiliary service and the conditions to provide insurance auxiliary service;
Bổ sung các quy định về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;

- Supplement the regulations that foreign organizations providing insurance auxiliary services across the border, and foreign individuals providing insurance consulting services under regulations of Government.
Bổ sung quy định về việc tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua biên giới theo quy định của Chính phủ.


The remarkable amendments and supplements which are relating to the Law on Intellectual property, include:
Các sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý liên quan đến Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm:

Industrial property rights to geographical indications shall be granted on the basis of decisions on granting protection issued by competent authorities in accordance with registration procedures specified in Law on Intellectual property or international agreement to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory;
Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

It is considered that an invention does not lose its novelty if it is directly or indirectly disclosed by the person entitled to registration specified in Article 86 of Law on Intellectual property or by the person who has information about the invention under the condition that the patent application is submitted in Vietnam within 12 months from the date of disclosure;
Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc người có được thông tin về sáng chế một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ người đó bộc lộ công khai với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Việt Nam trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày bộc lộ;

- As for industrial property rights granted on the basis of registration specified in Point a, Clause 3, Article 6 of Law on Intellectual property, except the trademark use agreements which have to be registered with the industrial property rights authority to be valid for third parties, the industrial property rights agreements shall come into force according to the agreement between the parties.
Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ, ngoài hợp đồng sử dụng nhãn hiệu phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba, các hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên.


Law No.42/2019/QH14 comes into effect on November 1st, 2019.
Luật số 42/2019/QH14 có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 11 năm 2019.

2. Decree No.57/2019/NĐ-CP issued by the Government on June 26th, 2019 on Preferential export tariff schedule and special preferential import tariff schedule under the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership in the 2019 – 2022 period. 
Nghị định số 57/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2019 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022.


This Decree promulgates the preferential export tariff schedule, the special preferential import tariff schedule under the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (hereinafter referred to as the CPTPP Agreement) in the 2019 - 2022 period and conditions for application of preferential export duty rates and special preferential import duty rates under this Agreement.
Nghị định này ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là Hiệp định CPTPP) giai đoạn 2019 - 2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

Goods that are not included in the preferential export tariff specified in Appendix I enclosed with this Decree shall be entitled to the duty rate of 0% when exporting to territory of the following countries: Australia, Canada, Japan, United Mexican States, New Zealand, and Republic of Singapore.
Các mặt hàng không thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng mức thuế suất 0% khi xuất khẩu sang lãnh thổ các nước: Australia, Canada, Nhật Bản, Liên Bang Mexico, New Zealand, và Cộng Hòa Singapore.

Goods that are not only included in the Special Preferential Import Tariff or the List Of Goods And Special Preferential Import Duty Rate For Used Cars subject to tariff-rate quotas under the CPTPP Agreement; but also imported into Vietnam from the member countries under the CPTPP Agreement, namely: Australia, Canada, Japan, United Mexican States, New Zealand, Republic of Singapore, and the non-tariff area of Vietnam shall be eligible for the special preferential import tariff under the CPTPP Agreement.
Các hàng hóa thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hoặc Danh mục hàng hóa và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xe ô tô đã qua sử dụng áp dụng hạn ngạch thuế quan để thực hiện Hiệp định CPTPP quy định tại Phụ lục II được ban hành kèm theo Nghị định này và được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên của Hiệp định CPTPP, bao gồm: Australia, Canada, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Singapore, và khu phi thuế quan của Việt Nam sẽ được áp dụng áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP.

Decree No. 57/2019/ND-CP comes into effect on June 26th, 2019.
Nghị định 57/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành vào ngày 26 tháng 06 năm 2019.

We hope this short Letter of legal update would bring you useful information.
Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến cho bạn.

Best regards.
Trân trọng.