Letter of quick legal update 24/08/2019

Dear our Value Clients,
Kính gửi Quý Khách Hàng,

We would like to send you some new notable legal provisions as follows:
Chúng tôi muốn gửi đến Quý Khách Hàng một số quy định pháp luật mới đáng chú ý như sau:

1. The important contents must be inscribed on label of goods
Những nội dung quan trọng bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hóa


Circular No. 05/2019/TT-BKHCN issued on June 26th, 2019 by the Ministry of Science and Technology detailing the implementation of a number of articles of Decree No. 43/2017/ND-CP issued on April 14th, 2017 by the Government regarding label of goods
Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN do Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành vào ngày 26/06/2019 quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Nghị Định số 43/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành vào ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa

This Circular applies to manufacturers (organizations and individuals) and traders of goods in Vietnam; importers (organizations and individuals) of goods; State authorities; relevant organizations and individuals.
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa; cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.

According to this Circular, contents required to be inscribed on label of goods do not need to be concentrated on label; they may be inscribed on other positions of goods; but the observations must be easily and fully realized without removing details and parts of goods. The mandatory contents are parts of the label of goods.
Theo Thông tư này, những nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hóa không cần thể hiện tập trung trên nhãn, có thể ghi trên vị trí khác của hàng hóa; nhưng phải bảo đảm khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa. Những nội dung bắt buộc đó là một phần của nhãn hàng hóa.

The remarkable contents to be inscribed on label of good including:
Những nội dung cần lưu ý khi ghi nhãn hàng hóa gồm:

Language on label of goods;
Ngôn ngữ trên nhãn hàng hóa;

Name and address of the organizations or individual responsible for the goods;
Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

Date of manufacture, expiry date;
Ngày sản xuất, hạn sử dụng;

Ingredients;
Thành phần;

Specifications, warning information;
Thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo;

Labeling genetically modified food on goods labels applied in case of genetically modified food;
Ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen trên nhãn hàng hóa áp dụng trong trường hợp là thực phẩm biến đổi gen;

Labeling household chemicals applied to goods being household chemicals which must carry out the registration in accordance with specialized laws;
Ghi nhãn hóa chất gia dụng áp dụng với những hàng hóa là hóa chất gia dụng phải thực hiện thủ tục đăng ký lưu hành theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

Quantities of goods on goods labels;
Định lượng hàng hóa trên nhãn hàng hóa;

Date of manufacture, expiry date.
Ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Circular No. 05/2019/TT-BKHCN comes into effect on January 01st, 2021.
Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN có hiệu lực vào ngày 01/01/2021.

2. 
Principles when using public property for payment of BT projects
Các nguyên tắc khi dùng tài sản công để thanh toán dự án BT


Decree No. 69/2019/ND-CP issued on August 15th, 2019 by the Government stipulates the use of public property to pay the investors when implementing construction investment projects in the form of builds - transfer contracts
Nghị định 69/2019/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 15/08/2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao

This Decree shall be applied with State agencies which has the power to sign Builds - Transfer Contracts (hereinafter BT contracts), agencies, organizations and units which are authorized by competent State agencies to sign BT contract or assigned the duty in preparing investment, negotiating, executing BT contract and implementing the BT contract (hereinafter referred to as authorized Agency), investor implementing BT contract (hereinafter referred to as Investors), other agencies, organizations and individuals related to the implementation of BT Project.
Nghị định này áp dụng đối với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (sau đây gọi là Hợp đồng BT), Cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ủy quyền ký kết Hợp đồng BT hoặc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, đàm phán, ký kết Hợp đồng BT và thực hiện Hợp đồng BT (sau đây gọi là Cơ quan được ủy quyền), Nhà đầu tư thực hiện Hợp đồng BT (sau đây gọi là Nhà đầu tư), Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện Dự án BT.

Accordingly, the use of public property to pay the Investors in order to implement BT projects must comply with the following principles:
Theo đó, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu thực hiện Dự án BT phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

Ensuring compliance with the law on management and use of public property; in the form of open bidding; can only be done when the competent authorities allow;
Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; theo hình thức đấu thầu rộng rãi; chỉ được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền cho phép;

Paying according to the principle of equal value, the value of the BT Project is equal to the value of public property;
Thanh toán theo nguyên tắc ngang giá, giá trị Dự án BT tương đương với giá trị tài sản công;

Payment must be aggregated into the State budget;
Việc thanh toán phải được tổng hợp vào ngân sách Nhà nước;

The payment date in case of using vacant land as payment is the date when the decision on land allocation or land lease is made;
Thời điểm thanh toán với trường hợp  thanh toán bằng quỹ đất là thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất;

The loan interest in the financial plan of the BT Contract for the value of the construction completed according to the schedule is terminated from the date of issuance of land allocation, land lease, and property allocation decisions;
Khoản lãi vay trong phương án tài chính của Hợp đồng BT đối với phần giá trị công trình hoàn thành theo tiến độ, chấm dứt từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất, giao tài sản;

The transfer of public property for payment must be effectuated after the project is completed or corresponding to the completed volume.
Việc giao tài sản công để thanh toán phải thực hiện sau khi Dự án hoàn thành hoặc tương ứng với khối lượng đã hoàn thành.

Decree No. 69/2019/ND-CP comes into effect on October 1st, 2019.
Nghị định số 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành vào ngày 01/10/2019.  

We hope this short Letter of legal update would bring you useful information.
Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến cho bạn.

Best regards.
Trân trọng.