LETTER OF QUICK LEGAL UPDATE 16/9/2019

1. Not facing criminal prosecution for the social insurance fraud happened before January 01st, 2018
Không xử lý hình sự hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2018


Resolution No. 05/2019/NQ-HDTP issued on August 15th, 2019 by the Council of Justices of the Supreme People’s Court guidelines for application of Article 214 on social insurance and unemployment insurance fraud, Article 215 on health insurance fraud and Article 216 on evading payment of social insurance, health insurance, unemployment insurance for employees of the Criminal Code.
Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2019 hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ Luật Hình Sự do Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Ban Hành.

This Resolution provides guidelines for application of Article 214 on social insurance and unemployment insurance fraud, Article 215 on health insurance fraud and Article 216 on evading payment of social insurance, health insurance, and unemployment insurance for workers of the Criminal Code.
Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

According to this Resolution, the frauds in social insurance, health insurance, unemployment insurance for employees which happened prior to 00:00 on January 01st, 2018, shall not be prosecuted as prescribed in Article 216 of the Criminal Code but the following actions shall be taken:
Theo Nghị Quyết này, đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thực hiện trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì không xử lý về hình sự theo quy định tại Điều 216 Bộ Luật Hình Sự mà tùy từng trường hợp sẽ xử lý như sau:

If the penalty for administrative violation has not been applied and the prescriptive period for penalty for administrative violation has not expired, the competent authority may consider imposing an administrative penalty;
Nếu chưa xử phạt vi phạm hành chính và chưa hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan có thẩm quyền xem xét xử phạt vi phạm hành chính;

If an administrative violation has been sanctioned and the violating individual or organization intentionally evades or delays the implementation, the prescriptive period for execution of the decision on sanctioning administrative violations shall be determined according to the provisions of Clause 2 Article 74 of the Law on Penalties for Administrative Violations;
Nếu đã xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thi hành thì thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

The execution and coercive execution of such decision on penalty for administrative violation shall conform to the law on execution and coercive execution of decisions on penalty for administrative violations;
Việc thi hành, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính này thực hiện theo pháp luật về thi hành, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

If there are damages caused to employees, social insurance agencies, or other organizations or individuals, the aggrieved parties may file civil lawsuits for requesting the compensation due to the non-contractual damages;
Nếu gây thiệt hại cho người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân khác thì người bị thiệt hại có thể khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đối với người vi phạm;

The penalties for administrative violations imposed on those who evaded paying social insurance, health insurance or unemployment insurance for workers prior to 00:00 January 1st, 2018 shall not be regarded as basis for criminal prosecution as prescribed in Article 216 of the Criminal Code.
Việc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho người lao động trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 không bị coi là căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 216 Bộ Luật Hình Sự 2015.

Resolution No.05/2019/NQ-HDTP comes into effect on September 01st 2019.
Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

2. Suspension of domain name “.vn” operation if impersonating registration
Bị tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn” nếu mạo danh đăng ký

Circular No. 06/2019/TT-BTTTT issued on July 19th, 2019 by the Ministry of Information and Communications amended the Circular No. 24/2015/TT-BTTTT dated August 18th, 2015 on management and use of internet resources.
Thông Tư số 06/2019/TT-BTTTT ban hành vào ngày 19 tháng 7 năm 2019 bởi Bộ Thông Tin và Truyền Thông sửa đổi Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet.

This Circular supplement the cases of temporary suspension of operation of the domain name ".vn" as follow:
Thông tư này bổ sung trường hợp tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn” sau:

- The applicant for domain registration fails to be identified due to impersonation;
Không xác định được chủ thể do mạo danh đăng ký tên miền;

- The information about registration of domain name is inaccurate;
Tên miền có thông tin đăng ký không chính xác;

- The domain name user is an organization that has dissolved or no longer exists;
Chủ thể tên miền là tổ chức đã giải thể hoặc không còn tồn tại.

Within 30 (thirty) days from the date of suspension, if the applicant for domain registration updates, adds or completes the registration information, the suspension shall be removed.
Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, nếu chủ thể đăng ký tên miền cập nhật, bổ sung hoặc hoàn thiện thông tin, tên miền được gỡ bỏ trạng thái tạm ngừng hoạt động.

Circular No. 06/2019/TT-BTTTT comes into effect on September 15th, 2019.
Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2019.

We hope this short Letter of legal update would bring you useful information.
Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến cho bạn.